تعداد دوره ها : 2

تعداد شماره ها : 5

تعداد مقالات : 36

تعداد نویسندگان : 73

تعداد مشاهده مقاله : 44,025

تعداد دریافت فایل مقاله: 28,328

متوسط مشاهده هر مقاله: 1222.92

متوسط دریافت فایل هر مقاله: 786.89

تعداد مقالات ارسال شده : 221

تعداد مقالات رد شده :128

تعداد مقالات پذیرفته شده : 36

درصد پذیرش: 16

زمان پذیرش (روز): 84

تعداد داوران : 25

اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محترم 

مجله تخصصی "مدلسازی ریسک و مهندسی مالی"، با هدف انتشار یافته های مطالعات علمی-پژوهشی توسط دانشگاه خاتم راه اندازی شده است. پس از انتشار دو شماره، مجله جهت داوری و تعیین سطح علمی به وزارت علوم ارسال خواهد شد و در صورت اخذ مجوز علمی-پژوهشی، امتیاز مذکور به مقالات دو شماره اول نیز تخصیص خواهد یافت.

علاقمندان مقالات خود را جهت داوری و چاپ می توانند از طریق وبسایت مجله ارسال فرمایند.

شماره جاری: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 5، پاییز 1396، صفحه 278-425 

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها