تعداد دوره ها : 2

تعداد شماره ها : 5

تعداد مقالات : 46

تعداد نویسندگان : 73

تعداد مشاهده مقاله : 43,034

تعداد دریافت فایل مقاله: 28,598

متوسط مشاهده هر مقاله: 935.52

متوسط دریافت فایل هر مقاله: 621.7

تعداد مقالات ارسال شده : 218

تعداد مقالات رد شده :128

تعداد مقالات پذیرفته شده : 36

درصد پذیرش: 17

زمان پذیرش (روز): 84

تعداد داوران : 25

اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محترم 

مجله تخصصی "مدلسازی ریسک و مهندسی مالی"، با هدف انتشار یافته های مطالعات علمی-پژوهشی توسط دانشگاه خاتم راه اندازی شده است. پس از انتشار دو شماره، مجله جهت داوری و تعیین سطح علمی به وزارت علوم ارسال خواهد شد و در صورت اخذ مجوز علمی-پژوهشی، امتیاز مذکور به مقالات دو شماره اول نیز تخصیص خواهد یافت.

علاقمندان مقالات خود را جهت داوری و چاپ می توانند از طریق وبسایت مجله ارسال فرمایند.

شماره جاری: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 5، پاییز 1396، صفحه 278-425 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
2538-5372
شاپا الکترونیکی
2538-5364

بانک ها و نمایه نامه ها