مدلسازی ریسک و مهندسی مالی (JFERM) - نمایه نویسندگان