دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، تابستان 1396، صفحه 133-277 
5. قیمت مسکن و عملکرد وام‌دهی بانک‌ها

صفحه 197-224

سعید رحیمیان؛ ماهرخ علی میرزایی سلوش


6. مدل‌بندی بیزی حباب‌های قیمتی در بازار سهام ایران

صفحه 225-241

رضا حبیبی؛ محمد رضا صالحی راد؛ محمد زارع پور