مدلسازی ریسک و مهندسی مالی (JFERM) - راهنمای نویسندگان