مدلسازی ریسک و مهندسی مالی (JFERM) - پرسش‌های متداول