مدلسازی ریسک و مهندسی مالی (JFERM) - بانک ها و نمایه نامه ها