همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

خدیجه حسنلو

مهندسی صنایع استادیار دانشگاه خاتم

kh.hassanlou@khatam.ac.ir
+17472297486