همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

خدیجه حسنلو

مهندسی صنایع استادیار دانشگاه خاتم

khatam.ac.ir/teacher/basic/hassanlou
kh.hassanlou@khatam.ac.ir
+17472297486
h-index: