مدلسازی ریسک و مهندسی مالی (JFERM) - فرایند پذیرش مقالات