مدلسازی ریسک و مهندسی مالی (JFERM) - اخبار و اعلانات