داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
HIRBOD ASSA استراتژی های معاملاتی و پوشش ریسک، مهندسی مالی و طراحی و قیمت گذاری ابزارهای مالی University of Liverpool
احسان اخترکاوان روش های کمی، مالی محاسباتی و یادگیری ماشینی هیات علمی گروه کامپیوتر دانشگاه خاتم
حمیدرضا آرین استراتژی های معاملاتی و پوشش ریسک، روش های کمی، مالی محاسباتی و یادگیری ماشینی، روش ها و تکنیک های بهینه سازی و تخصیص دارایی، مدیریت دارایی- بدهی، مدلسازی ریسک در نهادهای مالی (اعتباری، بازار، عملیاتی و نقدینگی)، مدلسازی نرخ بهره، مدل های تصادفی در مالی، معاملات الگوریتمی، پرفراوانی و ریزساختار بازار، مهندسی مالی و طراحی و قیمت گذاری ابزارهای مالی رییس لابراتوار ریسک دانشگاه خاتم
بهرنگ اسدی قره جلو پیش بینی و قیمت گذاری دارایی های مالی، روش ها و تکنیک های بهینه سازی و تخصیص دارایی دکترای مهندسی مالی-دانشگاه تهران
سعید اسلامی بیدگلی پیش بینی و قیمت گذاری دارایی های مالی، روش ها و تکنیک های بهینه سازی و تخصیص دارایی تحلیل‌گر رسمی بین‌المللی سرمایه‌گذاری (CIIA) و دکتری مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی، ایران.
مهدی آسیما استراتژی های معاملاتی و پوشش ریسک، پیش بینی و قیمت گذاری دارایی های مالی مدرس گروه مالی دانشگاه خاتم و دکترای بانکداری از دانشگاه تهران
سعید باجلان روش های کمی، مالی محاسباتی و یادگیری ماشینی، روش ها و تکنیک های بهینه سازی و تخصیص دارایی، مدیریت دارایی- بدهی، مدلسازی ریسک در نهادهای مالی (اعتباری، بازار، عملیاتی و نقدینگی)، مدلسازی نرخ بهره هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
احمد پویانفر پیش بینی و قیمت گذاری دارایی های مالی، مدیریت دارایی- بدهی، مدلسازی ریسک در نهادهای مالی (اعتباری، بازار، عملیاتی و نقدینگی)، معاملات الگوریتمی، پرفراوانی و ریزساختار بازار مدیرگروه مالی دانشگاه خاتم
محمدصادق تاجیک معاملات الگوریتمی، پرفراوانی و ریزساختار بازار مدرس گروه مالی دانشگاه خاتم و دانشجوی دکترای مالی دانشگاه لستر انگلیس
سید علی حسینی پیش بینی و قیمت گذاری دارایی های مالی، مدلسازی ریسک در نهادهای مالی (اعتباری، بازار، عملیاتی و نقدینگی) هیات علمی دانشگاه الزهرا و مدیر عامل بورس انرژی ایران
سیدفرهنگ حسینی پیش بینی و قیمت گذاری دارایی های مالی، روش ها و تکنیک های بهینه سازی و تخصیص دارایی، معاملات الگوریتمی، پرفراوانی و ریزساختار بازار مدرس گروه مالی دانشگاه خاتم و دکترای مالی بیمه از دانشگاه تهران
خدیجه حسنلو روش های کمی، مالی محاسباتی و یادگیری ماشینی، روش ها و تکنیک های بهینه سازی و تخصیص دارایی، مدلسازی نرخ بهره، مدل های تصادفی در مالی، مهندسی مالی و طراحی و قیمت گذاری ابزارهای مالی هیات علمی گروه صنایع دانشگاه خاتم
مارال دادبین مدلسازی ریسک در نهادهای مالی (اعتباری، بازار، عملیاتی و نقدینگی)، معاملات الگوریتمی، پرفراوانی و ریزساختار بازار مدرس دانشگاه های علامه، خوارزمی و خاتم و دکترای بانکداری از دانشگاه تهران
رضا راعی استراتژی های معاملاتی و پوشش ریسک، مدیریت دارایی- بدهی، مدلسازی ریسک در نهادهای مالی (اعتباری، بازار، عملیاتی و نقدینگی) هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
سعید رحیمیان استراتژی های معاملاتی و پوشش ریسک، پیش بینی و قیمت گذاری دارایی های مالی، ریسک سیستمیک، روش های کمی، مالی محاسباتی و یادگیری ماشینی، مدلسازی نرخ بهره، مدل های تصادفی در مالی، معاملات الگوریتمی، پرفراوانی و ریزساختار بازار مدرس گروه مالی دانشگاه خاتم و دکترای اقتصاد مالی دانشگاه تجاری بوکونی ایتالیا
محمدعلی رستگار روش های کمی، مالی محاسباتی و یادگیری ماشینی، مالی عامل- محور، مدلسازی نرخ بهره، مدل های تصادفی در مالی، مهندسی مالی و طراحی و قیمت گذاری ابزارهای مالی عضو هیات علمی گروه مهندسی مالی دانشگاه تربیت مدرس
هاشم زارع پیش بینی و قیمت گذاری دارایی های مالی، ریسک سیستمیک، روش های کمی، مالی محاسباتی و یادگیری ماشینی، مالی عامل- محور، مدل های تصادفی در مالی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد شیراز
شیوا زمانی روش های کمی، مالی محاسباتی و یادگیری ماشینی، مدلسازی نرخ بهره، مدل های تصادفی در مالی، مهندسی مالی و طراحی و قیمت گذاری ابزارهای مالی موسسه آموزش عالی کوشیار
سولماز صفری پیش بینی و قیمت گذاری دارایی های مالی، روش های کمی، مالی محاسباتی و یادگیری ماشینی دانشگاه سمنان
رضا عیوضلو پیش بینی و قیمت گذاری دارایی های مالی، مدلسازی ریسک در نهادهای مالی (اعتباری، بازار، عملیاتی و نقدینگی) هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
الهام فرزانگان پیش بینی و قیمت گذاری دارایی های مالی، ریسک سیستمیک، مهندسی مالی و طراحی و قیمت گذاری ابزارهای مالی هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی مهندسی دانشگاه نهاوند
سعید فلاح‌پور استراتژی های معاملاتی و پوشش ریسک، ریسک سیستمیک، روش های کمی، مالی محاسباتی و یادگیری ماشینی، مدیریت دارایی- بدهی، مدلسازی ریسک در نهادهای مالی (اعتباری، بازار، عملیاتی و نقدینگی)، مدل های تصادفی در مالی، مهندسی مالی و طراحی و قیمت گذاری ابزارهای مالی هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
سیدمحمد کاظمی روش های کمی، مالی محاسباتی و یادگیری ماشینی، مدلسازی نرخ بهره، مدل های تصادفی در مالی، مهندسی مالی و طراحی و قیمت گذاری ابزارهای مالی مدرس دانشگاه
بابک مجیدی استراتژی های معاملاتی و پوشش ریسک، روش های کمی، مالی محاسباتی و یادگیری ماشینی، مالی عامل- محور هیات علمی گروه کامپیوتر دانشگاه خاتم
غلامرضا منصورفر پیش بینی و قیمت گذاری دارایی های مالی، روش ها و تکنیک های بهینه سازی و تخصیص دارایی عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه