تعداد دوره ها : 2

تعداد شماره ها : 5

تعداد مقالات : 36

تعداد نویسندگان : 73

تعداد مشاهده مقاله : 55,231

تعداد دریافت فایل مقاله: 33,520

متوسط مشاهده هر مقاله: 1534.19

متوسط دریافت فایل هر مقاله: 931.11

تعداد مقالات ارسال شده : 229

تعداد مقالات رد شده :128

تعداد مقالات پذیرفته شده : 36

درصد پذیرش: 16

زمان پذیرش (روز): 84

تعداد داوران : 25

اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محترم 

مجله تخصصی "مدلسازی ریسک و مهندسی مالی"، با هدف انتشار یافته های مطالعات علمی-پژوهشی توسط دانشگاه خاتم راه اندازی شده است. پس از انتشار دو شماره، مجله جهت داوری و تعیین سطح علمی به وزارت علوم ارسال خواهد شد و در صورت اخذ مجوز علمی-پژوهشی، امتیاز مذکور به مقالات دو شماره اول نیز تخصیص خواهد یافت.

علاقمندان مقالات خود را جهت داوری و چاپ می توانند از طریق وبسایت مجله ارسال فرمایند.

شماره جاری: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 5، مهر 1396، صفحه 278-425 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها