نویسنده = ������ �������� �������� �������� ��������