نویسنده = رضا عیوضلو
بررسی عوامل مؤثر بر تسهیلات غیر جاری در بانک‌های ایران

دوره 1، شماره 1، مهر 1395، صفحه 37-57

رضا عیوضلو؛ محمدرضا اقامحمد سمسار؛ مهدی رامشگ