نویسنده = ������������ �������� ��������
تعیین ترکیب بهینه دارایی‌ها: رویکرد ترکیبی مدل بلک-لیترمن و تغییرات رژیم‌ها

دوره 2، شماره 3، مهر 1396، صفحه 380-397

محمد مهدی موسوی؛ شهیره نادری؛ خدیجه حسنلو


تشخیص الگوهای تحلیل تکنیکال با استفاده از رگرسیون کرنل

دوره 1، شماره 2، دی 1395، صفحه 166-184

محمد مهدی موسوی؛ حمیدرضا پورابراهیم