کلیدواژه‌ها = ریسک سقوط قیمت سهام
چرخه عمر شرکت و ریسک سقوط و جهش قیمت سهام

دوره 2، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 98-114

یونس بادآور نهندی؛ قادر داداش زاده