کلیدواژه‌ها = ضریب کارایی سرمایه ساختاری
تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی در بانک‌های ایران

دوره 2، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 60-79

محمود محمودزاده؛ فرشید عفتی باران