کلیدواژه‌ها = مؤسسه‌های مالی
استقرار فرهنگ ریسک در مؤسسه‌های مالی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 42-59

ارین قلی پور؛ محمد ابویی اردکان؛ حسن قالیباف اصل؛ اصغر اسدی