کلیدواژه‌ها = عملکرد وام‌دهی
قیمت مسکن و عملکرد وام‌دهی بانک‌ها

دوره 2، شماره 2، تیر 1396، صفحه 197-224

سعید رحیمیان؛ ماهرخ علی میرزایی سلوش