کلیدواژه‌ها = سودآوری
اثرات ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر عملکرد بانک‌ها

دوره 2، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 22-41

مهدی فردوسی؛ محمد حسن فطرس