کلیدواژه‌ها = رگرسیون کرنل
تشخیص الگوهای تحلیل تکنیکال با استفاده از رگرسیون کرنل

دوره 1، شماره 2، دی 1395، صفحه 166-184

محمد مهدی موسوی؛ حمیدرضا پورابراهیم