کلیدواژه‌ها = دلتا ارزش در معرض خطر شرطی
ریسک سیستمی در بخش بانکی

دوره 1، شماره 1، مهر 1395، صفحه 1-19

محمدعلی رستگار؛ نسرین کریمی