موضوعات = معاملات الگوریتمی، پرفراوانی و ریزساختار بازار