اثر اندازه و تنوع درآمدها بر ریسک سیستمی بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ‌ارشد مدیریت مالی، مؤسسه غیر انتفاعی ارشاد دماوند، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش به بررسی رابطه میان اندازه، تنوع درآمدها و اثر تعاملی این دو با ریسک سیستمی بانک‌های خصوصی می‌پردازد. ریسک سیستمی با شاخص کمبود مورد انتظار نهایی (MES) سنجیده می‌شود. این معیار، میانگین بازده سهام بانک در زمان‌هایی است که بازده شاخص بخش بانکی به زیر ارزش در معرض ریسک سقوط می‌کند. داده‌های ترکیبی 8 بانک پذیرفته‌شده در بورس در سال‌های 88-93 جهت تخمین رابطه رگرسیونی به کار گرفته می‌شوند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد تنوع درآمدهای بانک که با شاخص NII (درآمد غیر از بهره) سنجیده می‌شود، بر ریسک سیستمی آن اثر معکوس دارد. به‌عبارت‌ دیگر بانک‌هایی که درآمد بهره در پرتفوی درآمدی آن‌ها سهم بیشتری داشته باشند، ریسک سیستمی بالاتری خواهند داشت. همچنین اثر تنوع درآمدها بر کاهش ریسک سیستمی در بانک‌های بزرگ‌تر بیشتر است. درواقع بانک‌های بزرگ‌تر با افزایش درآمد غیر از بهره، ریسک سیستمی را به میزان بیشتری کاهش می‌دهند. نتایج حاکی از آن است که نمی‌توان به‌طور قوی اثر اندازه را بر ریسک سیستمی بانک‌های نمونه پذیرفت.
JEL: G20, G32
نحوه استناد به این مقاله: حسینی، س. ف.، و مصطفوی، س. ف. (1395). اثر اندازه و تنوع درآمدها بر ریسک سیستمی بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، 1(1)، 20-36.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of Size and Revenue Diversification on Systemic Risk for Listed Banks in TSE

نویسندگان [English]

  • seyed farhang hoseini 1
  • seyedeh fatemeh mostafavi 2
1 PhD Candidate, Finance, University of Tehran, Iran
2 MSc. Student, Financial Management, Ershad Damavand Higher Education Institute,Tehran, Iran
چکیده [English]

This study aims to examine the relationship between size, revenue diversity, and their interactive effects on systemic risk in private banking. The systemic risk can be measured bases on the Marginal Expected Shortfall (MES). The MES is the average return on bank stocks on days when the return in the banking industry falls below the value at risk (VaR). The analysis of combined data from eight banks listed on the Tehran Stock Exchange during the period 1999-2012 is used to estimate the regression equation. The results reveal that the bank's revenue diversification measured by the non-interest income (NII) has a reverse impact on the systemic risk. In other words, banks with a higher share of interest income in their revenue portfolio show higher systemic risk and they are more risky for the financial system if a crisis occurs. Furthermore, larger banks will have a higher impact of revenue diversity on reduced systematic risks. In fact, such banks will benefit much more from revenue diversification, and any increase in the NII can lead to a significant reduction in the systemic risk. The results indicate that it is difficult to completely accept the size effect on the systemic risks for the banks under study.
JEL: G20، G32
How to cite this paper: Hosseini, S. F., & Mostafavi, S. F. (2016). The Effects of Size and Revenue Diversification on Systemic Risk for Listed Banks in TSE. Quarterly Journal of Risk Modeling and Financial Engineering, 1(1), 20–36. (In Persian)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank Size
  • Potential Crisis
  • Diversification in Bank's Revenue
  • systemic risk
  • Marginal Expected Shortfal
آذر، ع.، و مؤمنی،م. (1387). آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد اول). تهران: انتشارات سمت.
پاشایی فام، ر. (1390). بررسی اندازه بهینه بانک از نظر اقتصادی (مطالعه موردی بانک سپه). بیست و دومین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران.
حسینی، ع.، و رضوی، س. (1393). نقش سرمایه در ریسک سیستمی مؤسسات مالی. فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری، 4(13) ، 127- 147.
خضری، م. (1387). بررسی آثار بحران مالی در اقتصاد امریکا بر اقتصاد ایران. فصلنامه مدیریت راهبردی، 12(1)، 65-82.
مشیری، س.، و نادعلی، م. (1389). شناسایی بحران‌های بانکی در اقتصاد ایران. فصلنامه سیاست‌های اقتصادی، 6(1)، 59-88.
نوری، پ. ( ۱۳۸۸). بررسی نقش بحران‌های مالی بر شاخص‌های کلیدی بانک‌ها. بیستمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران.
Acharya, V., Engle, R., & Richardson, M. (2012). Capital Shortfall: A New Approach to Ranking and Regulating Systemic Risks. Journal of American Economic Review, 102(3), 59-64.
Acharya, V., Pedersen, L., Philippon, T., & Richardson, M. (2010). Measuring Systemic Risk. Working Paper, New York University –Stern School of Business.
Anginer, D., Demirguc-Kunt, A., & Zhu, M. (2014). How Does Competition Affect Bank Systemicrisk?. Journal of Financial Intermediation, 23(1), 1-26.
Azar, A., & Mömeny, M. (2008). Statistics and Its Application in Management (Volume2). Tehran: Samt Press. (In Persian)
Bank for International Settlements (BIS). (1994). 64th Annual Report. Basel, Switzerland: BIS.
Brunnermeier, M., Dong, G., & Palia, D. (2012). Banks Non-interest Income and Systemic Risk. American Finance Association 2012 Chicago Meetings Paper.
Hosseini, A., & Razavi, S. (2014). The Role of Capital in Systemic Risk of Financial Institutions. Journal of Empirical Accounting Research, 4(13), 127-147. (In Persian)
Jonghe, O.D., Diepstraten, M., & Schepens, G. (2015). Banks’ Size, Scope and Systemic Risk: What Role for Conflicts of Interest?. Journal of Banking & Finance, 61(1), 3-13.
Khezri, M. (2008). The Effects of the Financial Crisis on the Economy of America on the Iranian Economy. Journal of Strategic Studies, 12(1), 65-82. (In Persian)
Laeven, L., Ratnovski, L., & Tong, H. (2015). Bank Size, Capital, and Systemic Risk: Some International Evidence. Journal of Banking & Finance, 69(1), 25-34.
Mayordomo, S., Rodriguez-Moreno, M., & Peña, J.I. (2014). Derivatives Holdings and Systemic Risk in the U.S. Banking Sector. Journal of Banking & Finance, 45, 84–104.
Moshiri, S., & Nadali, M. (2010). Identify Banking Crises in the Economy. Journal of Economic Policies, 6(1), 59-88. (In Persian)
Nouri, Peyman. (2009). The Role of the Financial Crisis on the Key Indicators of Banks. Twentieth Islamic Banking Conference, Tehran, Iran Banking Training Institute. (In Persian)
Pais, A., & Stork, P.A. (2013). Bank Size and Systemic Risk. European Financial Management, 19(3), 429–451.
Pashaifam, R. (2011). Check the Size of the Bank in Terms of Economic Efficiency (Case Study of Bank Sepah). Twenty-second Islamic Banking Conference, Tehran, Iran Banking Training Institute. (In Persian)