پیش‌بینی ریزش ارزش سهام با استفاده از الگوریتم کاوش باکتری و الگوریتم بیز

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

موضوع تغییرات ناگهانی قیمت سهام طی سال‌های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. بر اساس پیشینه پژوهش، ریزش ارزش سهام، تاثیری منفی، بسیار زیاد و غیرمعمول در قیمت سهام دارد و به طور معمول بدون وقوع یک حادثه مهم اقتصادی رخ می‌دهد. هدف این پژوهش بررسی پیش‌بینی‌پذیری ریزش ارزش سهام بر اساس مدل‌های مبتنی بر یادگیری ماشین است. در این پژوهش برای پیش‌بینی ریزش ارزش سهام از الگوریتم کاوش باکتری و الگوریتم بیز استفاده شده است. برای این منظور 148 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390-1394 مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج برازش کاوش باکتری و الگوریتم بیز نشان می‌دهد که این دو الگوریتم با دقت بالایی توانایی پیش‌بینی ریزش ارزش سهام را دارند. علاوه بر این یافته‌های پژوهش نشان داده است که الگوریتم کاوش باکتری با دقتی به میزان 94 درصد توانایی بیش‌تری نسبت به الگوریتم بیز (با دقتی به میزان 93 درصد) در پیش‌بینی ریزش ارزش سهام داشته است.
JEL: G11, G14
نحوه استناد به این مقاله: دارابی، ر.، و حبیب‌زاده بایگی، س، ج. (1395). پیش‌بینی ریزش ارزش سهام با استفاده از الگوریتم کاوش باکتری و الگوریتم بیز. فصلنامه مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، 1(2)، 185-205.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Predicting the Stock Price Crash Using Bacterial Foraging Algorithms and Bayes Algorithms

نویسندگان [English]

  • Roya Darabi 1
  • Seyed Javad Habibzadeh Baygi 2
1 Associate Prof. Accounting Department, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
2 PhD Candidate.in Accounting, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Subject to sudden changes in stock prices in recent years has attracted the attention of many researchers. Stock price crash has negative effect on stock prices is very large and uncommon and usually occurs without inducing a major economic disaster. The aim of this study was to examine the predictability of stock price crash based on models based on machine learning. In this study, predicted the stock price crash based on bacterial foraging algorithms and Bayes algorithms is used. For this purpose 148 companies of Tehran Stock Exchange during the period from 2010 to 2015 were studied. The results show that these two algorithms with high accuracy on the ability to predict stock price crash. In addition to these research findings have shown that bacterial foraging algorithms with an accuracy of 94% more capacity than the Bayes algorithm (with an accuracy rate of 93%) in predicting of stock price crash.
JEL: G11, G14
How to cite this paper: Darabi, R., & Habibzadeh Baygi, S, J. (2016). Predicted the Stock Price Crash Using bacterial foraging algorithms and Bayes algorithms. Quarterly Journal of Risk Modeling and Financial Engineering, 1(2), 185–205. (In Persian)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bayes Algorithms
  • Bacterial Foraging Algorithms
  • Stock Price Crash
احمدپور، ا.، زارع، م.، و حیدری، ک. (1393). بررسی تاثیر ویژگی‌های شرکت بر ریسک سقوط قیمت سهام. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 7(28)، 29-45.
احمدپور، ا. (1393). مطالعه رابطه بین مدیریت سود و خطر سقوط قیمت سهام (در شرکت‌های پذیرفته شده ‌‌بورس اوراق بهادار تهران). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران - دانشکده اقتصاد و علوم اداری.
اسدزاده، ا. (1392). پیش‌بینی ورشکستگی با استفاده از الگوریتم کاوش باکتری. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور.
تنانی، م.، صدیقی، ع.، و امیری، ع. (1394). بررسی نقش سازوکارهای حاکمیت شرکتی در کاهش ریسک ریزش قیمت سهام ‌شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، سال سوم، 4(11)، 31-50.
دیانتی، ز.، مرادزاده، م.، و محمودی، س. (1391). بررسی تاثیر سرمایه‌گذاران نهادی بر کاهش ریسک سقوط (ریزش) ارزش سهام. مجله دانش سرمایه‌گذاری، 1(2)، 1-18.
شهرآبادی، ا.، و یوسفی، ر. (1386). مقدمه‌ای بر مالیـه رفتـاری. ماهنامـه بـورس، 6(69)، 59-70.
فخاری، ح.، و حسنی، م. (1392). بررسی رابطه بین جریان نقد عملیاتی، عدم شفافیت سود و ریسک سقوط قیمت سهام. پژوهش کاربردی در گزارشگری مالی، 2(2)، 63-88.
فروغی، د.، و قاسم زاد، پ. (1394). تأثیر اطمینان بیش از حد مدیریت بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام. مجله علمی - پژوهشی دانش حسابداری مالی، 2(5)، 55-71.
فروغی، د.، امیری، ه.، و میرزائی، م. (1390). تـأثیر شـفاف نبـودن اطلاعـات مالی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بـورس اوراق بهـادار تهران. مجه پژوهش‌های حسابداری مالی، 3(10)، 15-40.
فروغی، د.، و میرزائی، م. (1391). تـأثیر محافظه‌کاری شرطی حسابداری بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بـورس اوراق بهـادار تهران. مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، 4(2)، 77-117.
مرادی، ج.، ولی پور، ه.، و قلمی، م. (1390). تأثیر محافظـه‌کـاری حسـابداری بـر کاهش ریسک سقوط قیمت سهام. فصلنامه علمی پژوهشـی حسـابداری مـدیریت، 4(11)، 93-106.
مشکی، م.، و فتاحی، ر. (1390). تاثیر محافظه‌کاری حسابداری بر ریسک کاهش قیمت سهام. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 4(16)، 119-136.
میلانی، ح. (1392). پیش‌بینی درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش ماشین‌بردار و مقایسه آن با مدل بیز و درخت تصمیم کارت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور.
ودیعی نوقابی، م.، و رستمی، ا. (1393). بررسی تاثیر نوع مالکیت نهادی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در ‌شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، 6(23)، 43-66.
Ahmadpour, A. (2014). The Relationship between Earnings Management and Stock Price Crash Risk (in TSE Listed Companies). Master's Thesis, Mazandaran University, Faculty of Economics and Administrative Sciences .(In Persian)
Ahmadpour, A., Zare, M.J., & Heydari, K. (2014). The Effect of Company Characteristics on The Risk of Falling Stock Prices. Quarterly Journal of Securities Exchange, 28(6), 29-45. (In Persian)
Alpaydin, E. (2010). Introduction To Machine Learning. 2'nd ed.: Cambridge, Mass., MIT Press.
An, H., & Zhang, T. (2013). Stock Price Synchronicity, Crash Risk, and Institutional Investors. Journal of Corporate Finance, 21(2), 1-15.
Assadzadeh, A. (2014). Bankruptcy Prediction Using Bacterial Foraging Algorithms. Master's Thesis. University of Nishaboor. (In Persian)
Baker, M., Ruback, R.S., & Wurgler, J. (2007). Behavioral Corporate Finance: A Survey. In: Eckbo, E. (Ed.), The Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance, Elsevier, New York, 145–186.
Benmelech, E., Kandel, E., & Veronesi, P. (2010). Stock-based Compensation and CEO (Dis)Incentives. Quarterly Journal of Economics, 125(4), 1769– 1820.
Bleck, A., & Liu. X.,(2007). Market Transparency and the Accounting Regime. Journal of Accounting Research, 45(2), 229–56.
Callen, J. L., & Fang, X. (2013). Institutional Investor Stability and Crash Risk: Monitoring or Expropriation?. Journal of Banking & Finance, 37(8), 3047–3063.
Chen, C. X., Gores, T., & Nasev, J. (2013). Managerial Overconfidence and Cost Stickiness. American Accounting Association Annual Meeting and Conference.
Chen, J., Hong, H., & Stein, J. (2001). Forecasting Crashes: Trading Volume, Past Returns, and Conditional Skewness in Stock Prices. Journal of Financial Economics, 61(3), 345–381.
Dianati Deylami, Z., Lotfi, M., & Azadbakhsh, K. (2011). The Impact of Working Capital Management Based on The Cash Conversion Cycle to Reduce The Risk of Falling Stock Prices. Journal of Iranian Management Accounting association, 1(5), 55-64. (In Persian)
Dianati, Z., Moradzadeh, M., & Mahmodi, S. (2011). The Effect of Institutional Investors to Reduce The Risk of Falling (Loss) Worth of Shares. Journal of Investment Knowledge, 1(2), 1-18. (In Persian)
Fakhari, H., & Hasani, M. (2013). The Relationship between Operating Cash Flow, Lack of Transparency Profits and Stock Price Crash Risk. Applied research in Financial Reporting, 2(2), 63-88. (In Persian)
Fawcett, T. (2006). An Introduction to ROC Analysis. Pattern Recognition Letters, 27(8), 861–874.
Folad, F., Yaghoobnezhad, A., & Talanh, A. (2012). Conservative and Reduce The Risk of Stock Prices Crash. Accounting and Auditing Studies, 19 (69), 99-118. (In Persian)
Foroughi, D., & Ghasemizad, P. (2015). The Effect of Future Stock Price Crash Risk Management Overconfidence. Journal of Accounting knowledge, 2(2), 55-71. (In Persian)
Foroughi, D., & Mirzaee, M. (2012). Effect of Conditional Conservatism Accounting on Future Stock Price Crash Risk in Companies Listed on The TSE. Journal of Accounting Advances, 5(2), 77-117. (In Persian)
Foroughi, D., Amir, H., & Mirzaei, M. (2011). The Effect of The Lack of Transparency of Financial Information on Future Stock Price Crash Risk in Companies Listed on The TSE. Financial Accounting Research Journal, 3 (10), 15-40. (In Persian)
Givoly, D., Hayn, C.K. (2000). The Changing Time-Series Properties of Earnings, Cash Flows and Accruals: Has Financial Reporting Become More Conservative?. Journal of Accounting and Economics, 29(4), 287-320.
Haghighat, A., Farhangzadeh, B., & Haghighat, M. (2015). The Impact of Institutional Ownership on Stock Price Synchronicity and Crash Risk. International Journal of Business and Social Science,6(1), 181-189. (In Persian)
Heng, A., & Zhang, T. (2013). Stock Price Synchronicity, Crash Risk, and Institutional Investors. Journal of Corporate Finance, 21(1), 1-15.
Hutton, A.P., Marcus, A.J., & Tehranian, H. (2009). Opaque Financial Reports, R2, and Crash Risk. Journal of Financial Economics, 94(1), 67-86.
Jin, L., & Myers, S. C. (2006). R2 Around The World: New Theory and New Tests. Journal of Financial Economics, 79(2), 257–292.
Kaur, R., & Kaur, B. (2015). Bacterial Foraging Optimization Algorithm for Evolving Artificial Neural Networks. International Journal of Applied Information Systems (IJAIS), 8(5), 1-19.
Khan, M. & Watts, R. L. (2009). Estimation and Empirical Properties of a Firm-Year Measure of Accounting Conservatism. Journal of Accounting and Economics, 48(3), 132-150.
Kim, J. B., & Zhang, L., )2015(. Accounting Conservatism and Stock Price Crash Risk: Firm-Level Evidence. Contemporary Accounting Research, Forthcoming.
 Kim, J. B., Li, Y., & Zhang, L., (2011). Corporate Tax Avoidance and Stock Price Crash Risk: Firm-Level Analysis. Journal of Financial Economics, 100(2), 639–662.
Liao, Q. (2016). The Stock Price Crash Risk Prediction by Neural Network. Accounting and Finance Research, 5(2), 61-70.
Meshki, M., & Fatahi, R. (2011). The Impact of Accounting Conservatism on The Risk of Stock Price Decline. Quarterly Journal of Securities Exchange,16(5), 119-136. (In Persian)
Milani. H. (2014). Financial Distress Prediction of Listed Companies in TSE Using Vector Machines and Comparison With Bayes Algorithms and Decision Tree of Cart. Master's Thesis. University of Nishaboor. (In Persian)
Mittal, L., Gupta, T., & Sangaiah, A. (2016). Prediction of Credit Risk Evaluation Using Naïve Bayes, Artificial Neural Network and Support Vector Machine. The IIOAB Journal, 7(2), 33-42.
Moradi, J., Valipour, H., & Ghalami, M. (2011). Conservative Accounting Impact on Reducing The Risk of Falling Stock Prices. Journal of Management Accounting Research, 4 (11), 93-106.(In Persian)
Shahrabadi, A., & Yousefi, R. (2006). Introduction of behavioral finance. Journal of Stock Exchange, 6 (69), 59-70. (In Persian)
Tanani, M., Siddiqui, A., & Amiri, A. (2015). Investigated The Role of Corporate Governance Mechanisms in Reducing The Risk of Falling Stock Prices of Companies Listed in TSE. Journal of Asset Management and Financing, Issue Issue Row, 4(11), 31-50. (In Persian)
Wadie Noghabi, M., & Rostami, A. (2014). Effect of Institutional Ownership on Future Stock Price Crash Risk in Companies Listed in TSE. Journal of Financial Accounting, 6(23), 43-66. (In Persian)
Xu, N., Xiaorong, Q., Kam, C. (2014). Excess Perks and Stock Price Crash Risk: Evidence from China. Journal of Corporate Finance, 25(4), 419-434.