آیا بتای زمان‌متغیر، قیمت‌گذاری دارایی را بهبود می‌بخشد؟ شواهدی از بورس تهران

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مالی، بانکداری، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای یکی از مدل‌های متداول در برآورد نرخ بازدة مورد انتظار است. در مدل یک دوره‌ای CAPM استاندارد، فرض می‌شود سرمایه‌گذاران انتظارات همگن در خصوص بازده، ریسک و کواریانس بین دارایی‌ها دارند، از این‌رو در این مدل ضریب بتا ثابت است. در حالی‌که در بازارهای مالی این امکان وجود دارد که با تغییر شرایط اقتصادی، هزینه-منفعت سرمایه‌گذاران در خصوص بازده و ریسک تغییر کند و در نتیجه بتا در طول زمان متغیر باشد، از مدل آستانه‌ای برای برآورد بتای زمان متغیر استفاده شده است. در این پژوهش سعی شده در بازۀ زمانی 1385 تا 1394 قدرت پیش‌بینی مدل CAPM آستانه‌ای و مدل CAPM استاندارد در بورس اوراق بهادار تهران آزمون شود. بدین منظور بازدة مورد انتظار بر اساس دو مدل یاد شده برآورد و نتایج با بازدة تحقق‌یافته مقایسه شد و از شاخص میانگین قدرمطلق درصد خطا برای سنجش قدرت پیش‌بینی مدل‌های پژوهش‌ استفاده شد. با استفاده از آزمون دایبولد-ماریانو بر روی شاخص میانگین قدرمطلق درصد خطای مدل‌های پژوهش با یکدیگر مقایسه شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد در نظرگرفتن مدل آستانه‌ای باعث افزایش قدرت پیش‌بینی بازدة تحقق‌یافته با استفاده از مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای می‌شود.
JEL: C22, G12
نحوه استناد به این مقاله : آسیما، م.، و علی عباس‌زاده اصل، ا. (1396). آیا بتای زمان‌متغیر، قیمت‌گذاری دارایی را بهبود می‌بخشد؟ شواهدی از بورس تهران. فصلنامة مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، 2(2)، 263-277.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Does Time-Varying Beta Improve Asset Pricing? Evidence from TSE

نویسندگان [English]

  • mahdi asima 1
  • amir ali abbaszade asl 2
1 PhD. Candidate, Banking Finance, Faculty of Management, University of Tehran, Iran
2 MSc, Financial Engineering, Faculty of Management, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Capital asset pricing model (CAPM) has been among the common models to estimate expected rate of return. Single-period standard capital asset pricing model assumes that investors have homogeneous expectations regarding return, risk and covariance of assets, therefore, the coefficient beta is constant. Because of changes in economic conditions, it is possible to revolve trade-off of investors in terms of return and risk in financial markets and beta was time-varying. Hence, threshold model has been used to estimate time-varying beta.Therefore, in this study, predictive power of the threshold CAPM and standard CAPM in Tehran Stock Exchange in the period from 2006 to 2015 has been tested. For this purpose, expected returns has estimated with regard to two abovementioned models during period of the study and the results have compared with realized returns. Mean absolute percentage error and especially Diebold-Mariano test are used to measure predictive power of the models. The results indicate that using threshold capital asset pricing model significantlyincreases predictive power of realized returns.
JEL: C22, G12
How to cite this paper: Asima, M., & Ali Abbaszadeh Asl, A. (2017). Does Time-Varying Beta Improve Asset Pricing? Evidence from TSE. Quarterly Journal of Risk Modeling and Financial Engineering, 2(2), 263–277. (In Persian)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time-Varying Beta
  • Threshold regression
  • Linear Capital Asset Pricing Model
  • Nonlinear Capital Asset Pricing Model
اسلامی بیدگلی، غ.، و هنردوست، ا. (1391). مدل سه عاملی فاما و فرنچ و ریسک نقدشوندگی: شواهدی از بازار بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه‌گذاری، 1(2)، 97–116.
Abdymomunov, A., & Morley, J. (2011). Time Variation of CAPM Betas Across Market Volatility Regimes. Applied Financial Economics, 21(19), 1463-1478.
Adrian, T., & Rosenberg, J. (2008). Stock Returns and Volatility: Pricing the ShortRun and LongRun Components of Market Risk. The Journal of Finance, 63(6), 2997-3030.
Akdeniz, L., Altay-Salih, A., & Caner, M. (2003). Time-varying Betas Help in Asset Pricing: the Threshold CAPM. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 6(4), 1-16.
Akdeniz, L., & Dechert, W. D. (2008). The Equity Premium in Brock's Asset Pricing Model. Journal of Economic Dynamics and Control, 31(7), 2263-2292.
Ang, A., Hodrick, R., Xing, Y., & Zhang, X. (2006). The Cross-section of Volatility and Expected. The Journal of Finance, 61(1), 259-297.
Arısoy, Y. E., Altay-Salih, A., & Akdeniz, L. (2015). Aggregate Volatility Expectations and Threshold CAPM.The North American Journal of Economics and Finance,34, 231-253.
Ball, R. (1978). Anomalies in Relationships between Securities Yields and Yield-surrogates. Journal of Financial Economics, 6(2), 103-126.
Bansal, R., & Viswanathan, S. (1993). No Arbitrage and Arbitrage Pricing: A New Approach. The Journal of Finance, 48(4), 1231-1262.
Banz, R. W. (1981). The Relationship between Return and Market Value of Common Stocks. Journal of Financial Economics, 9(1), 3-18.
Basu, S. (1983). The Relationship between Earnings Yield, Market Value and Return for NYSE Common Stocks: Further Evidence. Journal of Financial Economics, 12(1), 129-156.
Bhandari, L. C. (1988). Debt/equity Ratio and Expected Common Stock Returns: Empirical Evidence. The Journal of Finance, 43(2), 507-528.
Black, F. (1972). Capital Market Equilibrium with Restricted Borrowing. The Journal of Business, 45(3), 444-455.
Blume, M. E. (1970). Portfolio Theory: A Step Toward its Practical Application. The Journal of Business, 43(2), 152-173.
Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A. (2010). Investments. McGraw-Hill.
Bollerslev, T., Engle, R. F., & Wooldridge, J. M. (1988). A Capital Asset Pricing Model with Time-varying Covariances. The Journal of Political Economy, 96(1), 116-131.
Bos, T., & Fetherston, T. A. (1992). The Anticipation and Impact of Intermediate Credit Reappraisals on Bond Substitution Swaps. J. Financ. Strateg. Decis, 5(3), 19-38.
Brooks, C. (2006).Introductory econometrics for finance. Cambridge university press.
Brooks, R. D., Faff, R. W., & McKenzie, M. D. (1998). TimeVarying Beta Risk of Australian Industry Portfolios: A Comparison of Modelling Techniques. Australian Journal of Management, 23(1), 1-22.
Cheng, J. W. (1997). A Switching Regression Approach to the Stationarity of Systematic and Non-systematic Risks: the Hong Kong Experience. Applied Financial Economics, 7(1), 45-57.
Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. Journal of Business & economic statistics, 13(3), 253-263.
Dagenais, M. G. (1969). A Threshold Regression Model.Econometrica: Journal of Econometric Society,37, 193-203.
Episcopos, A. (1996). Stock Return Volatility and Time-varying Betas in the Toronto Stock Exchange. Quarterly Journal of Business and Economics, 35, 28-38.
Fabozzi, F. J., & Francis, J. C. (1978). Beta as a Random Coefficient. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 13(01), 101-116.
Faff, R. W., Lee, J. H., & Fry, T. R. (1992). Time Stationarity of Systematic Risk: Some Australian Evidence. Journal of Business Finance & Accounting, 19(2), 253-270.
Fama, E. F., & French, K. R. (1992). The CrossSection of Expected Stock Returns. The Journal of Finance, 47(2), 427-465.
Ferson, W. E. (1989). Changes in Expected Security Returns, Risk and the Level of Interest Rates. The Journal of Finance, 44(5), 1191-1217.
Ferson, W. E., & Harvey, C. R. (1991). The Variation of Economic Risk Premiums. Journal of Political Economy, 99(2), 385-415.
Ferson, W. E., & Harvey, C. R. (1993). The Risk and Predictability of International Equity Returns. Review of financial Studies, 6(3), 527-566.
Ferson, W. E., & Harvey, C. R. (1999). Conditioning variables and the cross section of stock returns. The Journal of Finance, 54(4), 1325-1360.
Ferson, W. E., & Korajczyk, R. A. (1995). Do Arbitrage Pricing Models Explain the Predictability of Stock Returns?. Journal of Business, 68, 309-349.
Hansen, B. E. (1996). Inference when a Nuisance Parameter is Not Identified under the Null Hypothesis. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 64(2), 413-430.
Hansen, B. E. (2000). Sample Splitting and Threshold Estimation. Econometrica, 68(3), 575-603.
Harvey, C. R. (2001). The Specification of Conditional Expectations. Journal of Empirical Finance, 8(5), 573-637.
Huang, H. C. (2000). Tests of Regimes-switching CAPM. Applied Financial Economics, 10(5), 573-578.
Islami Bidgoli, G., & Honardost, A. (2012). Fama and French Three-factor Model and Liquidity Risk: Evidence from Tehran Stock Exchange Market. Journal of Investment Knowledge, 1 (2), 97-116. (In Persian)
Jagannathan, R., & Wang, Z. (1996). The Conditional CAPM and the CrossSection of Expected Returns. The Journal of Finance, 51(1), 3-53.
Lintner, J. (1965). The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets. The Review of Economics and Statistics, 47(1), 13-37.
Reyes, M. G. (1999). Size, Time-varying Beta, and Conditional Heteroscedasticity in UK Stock Returns. Review of Financial Economics, 8(1), 1-10.
Rosenberg, B., Reid, K., & Lanstein, R. (1985). Persuasive Evidence of Market Inefficiency. The Journal of Portfolio Management, 11(3), 9-16.
Sharpe, W. F. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. The Journal of Finance, 19(3), 425-442.
Stattman, D. (1980). Book Values and Stock Returns. The Chicago MBA: A Journal of Selected Papers, 4(1), 25-45.
Sunder, S. (1980). Stationarity of Market Risk: Random Coefficients Tests for Individual Stocks. The Journal of Finance, 35(4), 883-896.
Walid, C., Chaker, A., Masood, O., & Fry, J. (2011). Stock market volatility and exchange rates in emerging countries: A Markov-state switching approach. Emerging Markets Review,12(3), 272-292.
Yayvak, B., Akdeniz, L., & Altay-Salih, A. (2015). Do Time-Varying Betas Help in Asset Pricing? Evidence from Borsa Istanbul. Emerging Markets Finance and Trade,51(4), 747-756.