تورش توجه محدود سرمایه‌گذار و تکیه‌گاه‌های روان‌شناختی: یک پیش‌بینی از رفتار جمعی بازار

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 دانشیار حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

این پژوهش با تاکید بر کاربرد دو تورش رفتاری تکیه‌‌گاه‌های روان‌شناختی و توجه محدود سرمایه‌گذار که در توضیح بیش‌واکنشی و کم‌واکنشی بازار سهام استفاده می‌شوند، بررسی می‌کند که آیا نزدیکی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به بالاترین رقم 52 هفته گذشته شاخص و بالاترین رقم تاریخی شاخص می‌تواند بازده کلی بازار را در آینده پیش‌بینی کند یا خیر. نتایج پژوهش نشان می‌دهد هنگامی که شاخص به بالاترین رقم 52 هفته گذشته خود نزدیک می‌شود، معامله‌گران به اخبار جدید کم‌واکنشی نشان می‌دهند و بر این اساس می‌توان بازده آتی کل بازار را در افق زمانی یک ماهه پیش‌بینی کرد. یافته‌های دیگر نشان می‌دهد نزدیکی شاخص به بالاترین رقم تاریخی شاخص به شکل منفی با بازده‌های یک ماه آینده بازار رابطه دارد که یک نوع بیش‌واکنشی به اخبار را نشان می‌دهد.
JEL: G12, G14
نحوه استناد به این مقاله: قربانی، آ.، صالحی، م.، و عباس‌زاده، م، ر. (1395). تورش توجه محدود سرمایه‌گذار و تکیه‌گاه‌های روان‌شناختی: یک پیش‌بینی از رفتار جمعی بازار. فصلنامه مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، 1(2)، 206-224.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Limited Investor Attention and Anchoring Bias: A Prediction of Market Collective Behavior

نویسندگان [English]

  • Arash Ghorbani 1
  • Mahdi Salehi 2
  • Mohammad Reza Abbaszadeh 2
1 Department of Accounting, Bojnourd Branch, Isalmic Azad University, Bojnourd, Iran
2 Associate Prof. Accounting, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

This study employs the implication of psychological anchors and limited investor attention, as two behavioral biases used in the explanation of overreactions and under reactions, to investigate the ability of nearness to the Tehran Price Index (TEPIX) 52-week high and nearness to the TEPIX historical high to predict future aggregate market returns. Consistent with the literature, the results of our tests, using time series of daily and monthly returns of the market, suggest that individual traders as a whole under react to news as current index closes to the 52-week high and hence it is possible to forecast market returns over 1-month horizon. We also provide evidence that the nearness to the TEPIX historical high negatively predicts future market returns, showing an overreaction to news due to nearness to the historical high. 
JEL: G12, G14
How to cite this paper: Ghorbani, A., Salehi, m., & Abbaszadeh, m, r. (2016). Limited Investor Attention and Anchoring Bias: A Prediction of Market Collective Behavior. Quarterly Journal of Risk Modeling and Financial Engineering, 1(2), 206–224. (In Persian)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Overreaction
  • Psychological Anchors
  • Limited Investor Attention
  • Under Reaction
دستگیر، م.، و کاظمی، م. (1392). ارتباط بین بالاترین قیمت سهام در گذشته و بازده آن در سطوح مختلف شاخص بازار. پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، 5 (17)، 131-154.
فدایی نژاد، م. ا.، و صادقی، م. (1385). بررسی سودمندی استراتژی مومنتوم و معکوس در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پیام مدیریت، 5 (17 و 18)، 7-31.
فلاح پور، س.، سعدی، ر.، و ابوترابی، ق. (1392). رابطه بین بازده روزانه سهام انفرادی و بالاترین قیمت 52 هفته گذشته در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران، 6 (22)، 73-101.
قالیباف اصل، ح.، شمس، ش. و ساده وند، م. ج. (1389). بررسی بازده اضافی استراتژی شتاب سود و قیمت در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 17(61)، 99-166.
نیکبخت، م.، و مرادی، م. (1384). ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی، 12 (40)، 97-122.
Ball, R., & Brown, P. (1968). An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers. Journal of Accounting Research, 6(2), 159-178.
Barberis, N., Shleifer, A., & Vishny, R. (1998). A Model of Investor Sentiment. Journal of Financial Economics 49(3), 307-343
Cutler, D., Poterba, J., & Summers, L. (1991). Speculative Dynamics. Review of EconomicStudies 58(3),529–546.
Daniel, K., Hirshleifer, D., & Subrahmanyam, A. (1997). A Theory of Overconfidence, Self-Attribution, and Security Market Under- and Over-Reactions. Unpublished Working Paper. University of Michigan.
Dastgir, M., & Kazemi, M. (2013). The Association between Past Stock Prices and Its Returns at Various Market Index Levels. Financial Accounting and Auditing, 5(17): 131-154. (In Persian)
DeBondt, W., & Thaler, R. (1985). Does The Stock Market Overreact? Journal of Finance, 40(3), 793-805.
Edwards, W. (1968). Conservatism in Human Information Processing. in: Kleinmutz, B. (Ed.), Formal Representation of Human Judgement. Wiley, New York.
Fadayi Nezhad, M, E., & Sadeghi, M. (2006). The Study of Profitability of Momentum and Reversal Strategy in TSE. Management Perspective, 5 (17 & 18): 7-31. (In Persian)
Fama, E., & French, K. (1988). Permanent and Temporary Components of Stock Prices. Journal of Political Economy, 96(2), 246-273.
Falahpoor, S., Sadi, R., & Abutorabi, Gh. (2012). The Association between Daily Returns of Individual Stocks and High 52 Week in Tehran Stock Exchange, 6(22): 73-101. (In Persian)
George, T., & Hwang, C.Y. (2004). The 52-Week High and Momentum Investing. Journal of Finance, 59(5), 2145–2176.
Ghalibaf Asl, H., Sahms, Sh., & Sade Vand, M. J. (2010). The Examination of Momentum Strategy Excess Returns and Prices in TSE. The Iranian Accounting and Auditing Review, 17(61), 99-166. (In Persian)
Griffin, D., & Tversky, A. (1992).The Weighing of Evidence and The Determinants of Confidence.Cognitive Psychology, 24(3), 411–435.
Jegadeesh, N., & Titman, S. (1993). Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market E¦Ciency. Journal of Finance 48(1), 65-91.
Lakonishok, J., Shleifer, A., & Vishny, R. (1994). Contrarian Investment, Extrapolation, and Risk. Journal of Finance, 49(5), 1541-1578.
Li, J., & Yu, J., (2012). Investor Attention, Psychological Anchors, and Stock Return Predictability. Journal of Financial Economics, 104 (2), 401–419.
Nikbakht, M., & Moradi, M. (2005). A Study on Common Shareholders Overreaction in TSE. The Iranian Accounting and Auditing Review, 12(40), 97-122. (In Persian)
Kahneman, D. (1973). Attention and Effort. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Kahneman, D., & Tversky, A. (1982). Intuitive Predictions: Biases and Corrective Procedures. Reprinted in Kahneman, Slovic, and Tversky, Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases. Cambridge University Press, Cambridge, England.
Peng, L., & Xiong, W. (2006). Investor Attention, Overconfidence, and Category Learning. Journal of Financial Economics, 80(3), 563–602.
Poterba, J. M., & Summers, L. (1987). Mean Reversion in Stock Returns: Evidence and Implications. Mimeographed. Cambridge.
Zarowin, P. (1989). Does the Stock Market Overreact to Corporate Earnings Information? Journal of Finance, 44(5),1385–1400.