تعیین ترکیب بهینه دارایی‌ها: رویکرد ترکیبی مدل بلک-لیترمن و تغییرات رژیم‌ها

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه خاتم، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران

3 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه خاتم، تهران، ایران

چکیده

یکی از مهمترین چالش‌های مورد بحث مدیریت سرمایه‌گذاری، اهمیت نسبی تخصیص دارایی در مقابل انتخاب سهام است. از سوی دیگر تغییرات رژیم‌ها تخصیص دارایی سنتی را با چالش جدی مواجه نموده که نیاز به یک رویکرد منعطف‌تر دارد. هدف پژوهش حاضر توسعه یک چارچوب مناسب برای مدلسازی استراتژی تخصیص دارایی پویا با در نظر گرفتن تغییرات رژیم‌ها است. با توجه به پژوهش‌های گذشته یک مدل ترکیبی از رژیم-متغیر مارکف و بلک-لیترمن برای تخصیص بهینه در طبقات مختلف دارایی در ایران طی دوره 212 ماهه از فروردین 1377 تا شهریور 1395 توسعه داده شده است. نتایج پژوهش نشان از وجود رژیم‌های متفاوت مالی دارد که منجر به ترکیب بهینة متفاوت در هر رژیم شده است. در نهایت نتیجه‌گیری می‌شود که اسـتراتـژی تخصیـص دارایـی در سـهام سپرده یک‌ساله بانکی با استفاده از مدل ترکیبی رژیم-متغیر مارکف و بلک-لیترمن، از نظر بازدهی و عملکرد مبتنی بر ریسک (معیار شارپ) بر سایر رویکردها برتری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Asset Allocation Modeling: A Combined Regime-Switching and Black-Litterman Model

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Mousavi 1
  • Shahireh Naderi 2
  • Khadijeh Hasanlou 3
1 Associate Prof., Economic Department, Khatam University, Tehran, Iran
2 MSc., Finance Management, Khatam University, Tehran, Iran
3 Associate Prof., Industrial Engineering Department, Khatam University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most debated issues of investment management is the relative importance of asset allocation versus security selection. Regimes changes present a big challenge to traditional asset allocation, demanding a more adaptive approach. The purpose of this study is to develop a framework for dynamic asset allocation modeling in the presence of regime switching. This research builds on previous works to develop a combined regime-switching and Black-Litterman for optimal asset allocation in Iran asset classes considering data during 212 months, ranging from March 1999 to September 2016. The results show the existence of different financial regimes that lead to variable optimal asset allocations across different regimes. Finally, it is suggested that the combination of regime-switching and Black-Litterman model for mixture of stock and 1-year banking deposit investment gives significantly better results than other models in terms of performance and a modified sharp ratio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asset Allocation
  • Black-Litterman
  • Regime Switching
  • Security Selection
قلی‌زاده، ع.، و کمیاب، ب. (1394). تخصیص بهینه دارایی‌ها با فرض نااطمینانی‌های اقتصاد کلان و تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران. تحقیقات اقتصادی، 50(4)، 959-988.
نادمی، ی.، ابونوری، ا.، و علمی، ز. (1394). ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار سهام تهران: رویکرد مارکوف سوئیچینگ گارچ. فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 8(28)، 27-40.
Ang, A., & Bekaert, G. (2002). International Asset Allocation with Regime Shifts. Review of Financial Studies, 15(4), 1137-1187.
Ang, A., & Bekaert, G. (2004). How do Regimes Affect Asset Allocation? Financial Analysts Journal, 60(2), 86-99.
Black, F., & Litterman, R. B. (1992). Global Portfolio Optimization. Financial Analyst Journal, 48(5), 28-43.
Black, F., & Litterman, R. B. (1999). The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios, Goldman Sachs Quantitative Resources Group.
Bulla, J., Mergner, S., Bulla, I., Sesboue, A., & Chesneau, C. (2011). Markov-Switching Asset Allocation: Do Protable Strategies Exist? The Journal of Asset Management, 12(5), 310-321.
Edwards, P., & Manjrekar, C. (2014). Asset Allocation Survey, Mercer.
Ender, S. (2017). Stock Index Hedging using a Trend and Volatility Regime-switching Model Involving Hedging Cost. International Review of Economics and Finance, 47(1), 233-254.
Fabozzi, F. J., Markowitz, H. M., & Gupta, F. (2008). Portfolio Selection, Handbook of finance, John Wiley & Sons.
Fischer, E. O., & Murg, M. (2015). A Combined Regime-switching and Black–litterman Model for Optimal Asset Allocation. Journal of Investment Strategies, 3(4), 1-36.
Garcia, R. (2012). Asset Allocation Decisions in the Presence of Regime Switches, Working paper, The Princeton university.
Garcia, R., & Perron, P. (1996). An Analysis of the Real Interest Rate under Regime Shifts. Review of Economics and Statistics, 78(1), 111–125.
Gholizadeh, A., & Kamyab, B. (2015). Optimal Asset Allocation in the Presence of Macroeconomic Uncertainties and International sanctions against Iran. Journal of Economic Researches, 50(4), 959-988. (In Persian)
Guidolin, M., & Ria, F. (2011). Regime Shifts in Mean-variance Efficient Frontiers: Some International Evidence. Journal of Asset Management 12(5), 322-349.
Guidolin, M., & Timmermann, A. (2003). Strategic Asset Allocation under Multivariate Regime Switching. Manuscript, Department of Economics, University of California San Diego.
Guidolin, M., & Timmermann, A. (2007). Asset Allocation under Multivariate Regime Switching. Journal of Economic Dynamics and Control, 11(31), 3503-3544.
Hamilton, J. (2005). What’s Real About the Business Cycle? Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 87(1), 435–452.
Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384.
Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press.
Hamilton, J. D. (2008). Regime-switching Models. In The New Palgrave Dictionary of Economics, Durlauf, S. N., and Blume, L. E. (eds), 2nd edn. Palgrave Macmillan.
Idzorek, T. M. (2005). A Step-by-Step Guide to the Black–Litterman Model. In Forecasting Expected Returns in the Financial Markets, Satchell, S. (ed), 17–38. Elsevier.
Idzorek, T. M. (2010). Asset Allocation is king, Morningstar Advisor paper.
Kritzman, M., Page, S., & Turkington, D. (2012). Regime Shifts: Implications for Dynamic Strategies (Corrected). Financial Analysts Journal, 68(3), 22-39.
Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. Journal of Finance, 7(1), 77-91.
Nademi Y., Aboanvari A., & Elmi, Z. (2015). Introducing an Early Warning System for High Volatility in Tehran Stock Exchange: Markov Switching GARCH Approach. Journal of Financial Knowledge of Security Analysis, 8(28), 27-40. (In Persian)
Nystrup, P., Madsen, H., Lindström, E., & Hansen, W. (2015). Regime-Based Versus Static Asset Allocation: Letting the Data Speak. The Journal of Portfolio Management, 42(1), 103-109
Perlin, M. (2016). MS_Regress: The MATLAB Package for Markov Regime Switching Models. Available at SSRN 1714016.
Saunders, D., Seco, L., Vogt, C., & Zagst, R. (2013). A Fund of Hedge Funds under Regime Switching. Journal of Alternative Investments 15(4), 8–23.
Tu, J. (2010). Is Regime Switching in stock returns important in portfolio decisions. Journal of Management Science 56(7), iv–1215.
Zakamulin, V. (2014). Dynamic Asset Allocation Strategies Based on Unexpected Volatility. J. Alternative Investments, 16(4), 37–50.
Zhu, X., & Zhu, J. (2013). Predicting Stock Returns: A Regime-Switching Combination Approach and Economic Links. Journal of Banking & Finance, 37(11), 4120–4133.