چرخه عمر شرکت و ریسک سقوط و جهش قیمت سهام

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

چکیده

چرخه عمر شرکت نشان‌دهنده تکامل یک سازمان است‌ که به دلیل تغییرهایی مثل انتخاب استراتژی و فشارهای رقابتی‌که شرکت با آن روبرو می‌شود، روی می‌دهد. بر اساس تئوری رقابتی و تئوری علامت‌دهی، شرکت‌ها طی مراحل مختلف چرخه عمرشان دارای ویژگی‌ها و شرایط متفاوتی هستند که ممکن است برکاهش و همچنین جهش قیمت سهام اثرگذار باشد. بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط چرخه عمر شرکت و ریسک سقوط و جهش قیمت سهام است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 144 شرکت طی سال‌های 1389 تا 1394 انتخاب‌ شدند و برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون لاجیت استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین مراحل رشد و بلوغ شرکت و ریسک سقوط قیمت سهام ارتباط وجود ندارد و بین مرحله افول شرکت و ریسک سقوط قیمت سهام ارتباط منفی و معنادار وجود دارد. همچنین، بین مراحل چرخه عمر شرکت و ریسک جهش قیمت سهام ارتباط وجود ندارد.
JEL: D91, E32
نحوه استناد به این مقاله : بادآورنهندی، ی.، و داداش‌زاده، ق. (1396). چرخه عمر شرکت و ریسک سقوط و جهش قیمت سهام. فصلنامه مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، 2(1)، 98 -114.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Firm Life Cycle and Stock Price Crash and Jump Risk

نویسندگان [English]

  • YounesYunes Badavar Nahandi 1
  • Ghader Dadashzadeh 2
1 Associate Prof. Accounting Department, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Ph.D. Candidate Accounting, Islamic Azad University, Marand, Iran
چکیده [English]

Corporate life cycle represents the evolution of an organization due to changes such as strategy and competitive pressures the corporate is facing, happens.based on the theory of competition and signaling theory, firms during different stages of their life cycle have different characteristics and conditions that may affect stock price crash and jump risk. The aim of this research is to investigate the relationship between firm life cycle and stock price crash and jump risk. In order to achieve this research goal, were selected 144 firms during the 2010 to 2015 we used log it leggresion to test our hypothesis.The results showed that there is not relationship between firm growth and mature stages and stock price crash risk and there is negative and significant relationship between firm decline stage and stock price crash risk. Also, there is not relationship between firm life cycle stages and stock price jump risk in the research.
JEL: D91, E32
How to cite this paper: Badavar Nahandi, Y., & Dadashzadeh, Gh. (2017). Firm Life Cycle and Stock Price Crash and Jump Risk. Quarterly Journal of Risk Modeling and Financial Engineering, 2(1), 98 –114. (In Persian)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Firm Life Cycle
  • Stock Price Crash Risk
  • Stock Price Jump Risk
احمدپور، ا.، زارع ‌بهنمیری، م. ج.، و حیدری ‌رستمی، ک. (1393). بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت بر ریسک سقوط قیمت سهام. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 77(28)، 31-30.
فروغی، د.، امیری، ه.، و میرزایی، م. (1390). بررسی شفاف نبودن اطلاعات مالی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام. مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، 3(4)، 18.
کرمی، غ.، و عمرانی، ح. (1389). بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت بر میزان مربوط بودن معیارهای ریسک و عملکرد شرکت. مجله پژوهش‌های حسابداری مالی،2(3)، 51-50.
مقصودی، م. (1391). بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر کاهش ریسک سقوط قیمت سهام. پایان‌نامه‌ کارشناسی‌ارشد، دانشکده علوم اقتصادی، دانشگاه تهران.
Adizes, I., (1979). Organisational Passages: Diagnosing and Treating Life-cycle Problems in Organisations. Organisational Dynamics, (8)1 ,3-25.
Ahmadpur, A. Zare bhnmiri, M. j. Heidari rostami, K. (2014). The Effect of Company Characteristics on the Stock Price Crash Risk. Quarterly Stock Exchange, 7(28), 30-31. (In Persian).
Baker, M. Wurgler, J. (2007). Investor sentiment in the stock market. Journal of Economic Perspectives, (21), 129-151.
Basu, S. (1997). The Conservatism Principle and the Asymmetric Timeliness of Earnings. Journal of Accounting and Economics, (24), 3-37.
Bleck, A. Liu, X. (2007). Market Transparency and the Accounting Regime. Journal of Accounting Research, (45), 229-256
Bixia, X. (2007). Life Cycle Effect on the Value Relevance of Common Risk Factors. Review of Accounting and Finance, 6(2), 162-175.
Chen, J. Hong, H. Stein, J. (2001), Forecasting Crashes: Trading Volume, Past Returns, and Conditional Skewness in Stock Prices. Journal of Financial Economics, (61), 345-381.
Dickinson, V. (2011). Cash Flow Patterns as a Proxy for Firm Life Cycle. The Accounting Review, (86), 1969-1994.
Hamers, L. Renders, A. Vorst, P. (2016). Firm Life Cycle, Heterogeneity in Investor Beliefs and Stock Price Crash Risk. www.ssrn.com.
Hamers, L., Renders, A., & Vorst, P. (2016). Firm Life Cycle, Heterogeneity in Investor Beliefs and Stock Price Crash Risk.
Hartzell, J. C. Starks, L. T. (2003). Institutional Investors and Executive Compensation. Journal of Finance, (58), 2351-2374.
Hong, H. Stein, J. C. (2003). Differences of Opinion, Short-sales Constraints, and Market Crashes. The Review of Financial Studies, (16), 487-525.
Hutton, A. P. Marcus, A. J. Tehranian, H. (2009). Opaque Financial Reports, R2 and Crash Risk. Journal of Financial Economics, (94), 67-86.
Jin, L. Myers, S. C. (2006). R2 around the world: New theory and new tests, 79(2), 257-292.
Karami, Gh., & Omrani, H. (2010). The Effect of the Life Cycle on the Relevance of the Risk Measures and Performance. Journal of Financial Accounting Research, 2(3), 50-51. (In Persian).
Khan M., & Watts R. L. (2009). Estimation and Empirical Properties of a Firmyear Measure Of Accounting Conservatism. Journal of Accounting and Economics, 48, 132-150.
Kim, J. B. Zhang, L. (2015). Accounting Conservatism and Stock Price Crash Risk: Firm-levelevidence. Contemporary Accounting, 33(1), 1911-3846.
Koonce, L. Lea McAnally, M., & Mercer, M. (2005). How Do Investors Judge the Risk of Financial Items? The Accounting Review, 80(1), 221-241.
Lang, M. McNichols, M. (1997). Institutional Trading and Corporate Performance, GSB Research Paper 1463, Stanford University.
Maghsoudi, M. (2012). The Effect of Audit Quality on Stock Price Crash Risk. Master's Thesis, Faculty of Economic, Tehran University. (In Persian).
McConnell, J. Servaes, H. (1990). Additional Evidence on Equity Ownership and Corporate Value. Journal of Financial Economics, (27), 595-612.
Olsen, R. A. (1997). Investment Risk: The Experts' Perspective. Financial Analysts Journal, 53(2), 62-66.
Penman, S. H. Zhu, J. L. (2014). Accounting Anomalies, Risk, and Return. The Accounting Review, (89), 1835-1866.