اثرات ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر عملکرد بانک‌ها

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 استاد اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

امروزه با جهانی‌شدن اقتصاد و تشدید رقابت بین بانک‌ها، حاشیه سود فعالیت‌های سنتی بانکداری کاهش یافته و موجب افزایش ریسک در بانک‌ها شده است. یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد بانک‌ها عامل ریسک است که به‌ویژه در سال‌های اخیر به‌دلیل وقوع بحران‌های مالی مدنظر قرار گرفته است. این پژوهش به بررسی اثرات ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر عملکرد نظام بانکی ایران پرداخته است. برای این منظور 31 بانک طی دوره 1386-1393 با استفاده از داده‌های سالیانه مورد بررسی قرار گرفت؛ با بهره‌گیری از روش رگرسیون اثرات ثابت و تکنیک حداقل مربعات تعمیم‌یافته، نتایج، نشان‌دهنده تأثیر منفی ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر سودآوری بانک‌ها است. یافته دیگر پژوهش حاکی از این واقعیت است که شاخص تنوع دارای اثر منفی و شاخص‌های تمرکز و مدیریت هزینه‌ها اثر مثبت بر سودآوری داشته است.
JEL: G21, G29, G32
نحوه استناد به این مقاله : فردوسی، م.، و فطرس، م،ح. (1396). اثرات ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر عملکرد بانک‌ها. فصلنامه مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، 2(1)، 22-41.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impacts of Credit Risk and Liquidity Risk on Performance of Banks

نویسندگان [English]

  • Mehdi Ferdosi 1
  • Mohamad Hasan Fotros 2
1 Ph.D Condidate, Economics, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Proffessor, Economics, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Along with globalization of economy and strengthen competition among the banks, profit margin of traditional banking activities be falled and caused increasing of the banks risk. Risk is one of the effective factors on bank performance that be attended because of fiscal crisis in recent years. This research investigates impacts of credit and liquidity risk on performance of banks in Iran. For this end, 31 banks during 1386-1393 by annual data are investigated. Findings by fixed effect and GLS method represents negative effect of credit and liquidity risk on banks profit margin as performance index. Other results show negative effect of diversification index and positive effect of concentration and cost management on profitability.
JEL: G21, G29, G32
How to cite this paper: Ferdosi, M. & Fotros, M,H. (2017). Impacts of Credit Risc and Liquidity Risk on Performance of The Banks. Quarterly Journal of Risk Modeling and Financial Engineering, 2(1), 22–41. (In Persian)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Credit risk
  • Liquidity risk
  • Profitability
  • Bank System
احمدی، ع.، احمدی جشفقانی، ح.ع.، و ابوالحسنی هستیانی، ا. (1395). تأثیر ریسک اعتباری بر عملکرد نظام بانکی ایران: مطالعه بین بانکی با رویکرد Panel VAR. فصلنامه اقتصاد مالی و توسعه،10 (34)، 131-152.
امیری، ع. (1392). بررسی رابطه بین ریسک اعتباری با سودآوری و نقدینگی در بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار با تأکید بر نقش تعدیلی نظام راهبری شرکتی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
انصاری، ا. (1390). بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری بانک‌های تجاری (مطالعه موردی بانک صادرات). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، البرز.
باقری، ح. (1385). تحلیل عوامل مؤثر بر سودآوری در بانک‌های تجاری (مطالعه موردی: بانک رفاه). مجله تحقیقات مالی، 8 (21)، 3-26.
پروهان، آ. (1395). بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری بانک‌های ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بجنورد، بجنورد.
تقوی، م.، و خدایی وله‌زاقرد، م. (1389). ارزیابی و ارائه مدل مناسب برای تشخیص، اندازه‌گیری و کنترل ریسک‌های مالی در  مؤسسه‌های‌ مالی و اعتباری (مطالعه موردی: بانک ملت). مجله پژوهش های مدیریت،21(86)، 1-10.
حسین‌زاده، م. (1389). مطالعه اثر تخصیص بهینه منابع بر سودآوری بانک‌های تجاری با تأکید بر تسهیلات اعطایی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی، مشهد.
خسروان، س. (1389). تجزیه و تحلیل عوامل تعیین‌کننده عملکرد سیستم بانکی در فضای جهانی شدن (مورد بانک‌های خصوصی). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
دیناشی، ز. (1394). بررسی رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی با سودآوری بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. کنفرانس بین‌المللی مدیریت و علوم انسانی، دبی، امارات.
رشیدی، م. (1388). رابطه بین مالکیت و سودآوری بانک‌ها در ایران (مطالعه موردی بانک‌های تجاری). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
رضائی، س. (1388). تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک ناشی از کاهش هزینه‌های عملیاتی بر سودآوری بانک‌های تجاری (مورد بانک تجارت). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، تهران.
سلطانی نصرآبادی، م. (1389). سودآوری بانک‌ها و مخارج تبلیغات: مطالعه موردی بانک سپه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، تهران.
شوال‌پور، س.، و اشعری، ا. (1392). بررسی اثر ریسک اعتباری بر سودآوری بانک‌ها در ایران. مجله تحقیقات مالی، 15 (2)، 229-246.
ضرغام‌تبار، ن. (1391). مطالعه و تبیین متغیرهای مؤثر بر سودآوری بانک‌ها در سیستم بانکداری بانک‌های تجاری (مطالعه موردی بانک صادرات). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی.
فرهنگ، ا.ع.، اثنی عشری، ا.، ابوالحسنی، ا.، و رنجبر فلاح، م.ر. (1395). درآمد غیربهره‌ای، ریسک و سودآوری در صنعت بانکداری. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 10(3)، 47-70.
گودرزی، آ.، و زبیدی، ح. (1387). اثرات بانکداری الکترونیک بر سودآوری بانک‌های تجاری (مورد ایران). مجله پژوهش‌های اقتصادی ایران، 10 (35)، 111-139.
لطیفی‌آزاد، ف. (1392). بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری بانک مسکن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی.
ولی‌جان، ا. (1392). بررسی اثر عوامل مختص بانک و متغیرهای اقتصاد کلان بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی.
هاشمی، ف.س. (1389). اثرات تغییرات در قیمت نفت بر سودآوری بانک‌ها در کشورهای اوپک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، تهران.
هدائیان، س. (1389). رابطه بین کفایت سرمایه با سود خالص، سود عملیاتی و بازدهی سهام بانک‌ها در بازار سرمایه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.
همتی، ع.، و محبی‌نژاد، ش. (1388). ارزیابی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک‌ها. پژوهشنامه اقتصادی، 9(6)، 33-59.
Ahmadi, A., Ahmadi Jashfaghani, H.A., & Abolhasani Hastiani, A. (2016). Impact of Credit Risk on Performance of Iran Banking System: Interbank Study by Panel Var Approach. J. Financial and Development Economy 10(34), 131-152. (In Persian)
Amiri, A. (2013). Studying Relationship Between Credit Risk to Profitability and Liquidity for Banks of Stock Exchange Emphasizing to Adjusting Role of Corporate Governance System. M.A Dissertation, Tarbyat Modares University, Tehran, Iran. (In Persian)
Ansari, E. (2011). Studying of Effective Factors on Profitabality for Commercial Banks (Case Study Bank Saderat). M.A Dissertation, Payam Noor University, Alborz, Iran. (In Persian)
Athanasoglou, P.P., Brissimis, S.N., & Delis, M.D. (2008). Bank-Specific, Industry-Specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability. J.Int. Finance.Mark. Inst.Money 18(2), 121-136.
Bagheri, H. (2006). Analysing Effective Factors on Prpfitability of Commercial Banks (Case Study: Bank Refah). Journal of Financial Research, 8(21), 3-26. (In Persian)
Bourke, P .(1989). Concentration and Other Determinants of Bank Profitability in Europe, North America and Australia. Journal of Banking and Finance. 13(1), 65-79.
Capraru, B., & Ihnatov, I. (2014). Banks Profitability in Selected Central and Eastern European Countries. 21St Intenational Economic Cnferance, Sibou, Romania, 587-591.
Castro, V. (2013). Macroeconomic Determinants of the Credit Risk in the Banking System (the Case of the GIPSI). Economic Modelling. c(31), 672-683.
Demirguc-Kunt, A., & Huizinga, H. (1999). Determinants of Commercial Bank Interest Margins and Profitability: Some International Evidence. World Bank Econ.Rev. 13(2), 379-408.
Dinashi, Z. (2015). Studying Relationship Between Credit Risk and Liquidity Risk to Profitability of Banks In Stock Market of Tehran. International Conference of Management and Humanities, Dubai, Emirate. (In Persian)
Farhang, A.A., Asna Ashari, A., Abolhasani, A., & Ranjbar Fallah, M.R. (2016). Non Interest Income, Risk and Profitability in Banking Industry. Economic Modelling, 10(3), 47-70. (In Persian)
Goudarzi, A., & Zobeydi, H. (2008). The Effects of E-Banking on Commercial Banks Profitability (The Case of Iran). Iranian Economic Research, 10(35), 111-139. (In Persian)
Hadaeian, S. (2010). The Relationship Between Capital Adequacy with Net Profit, Operational Profit and Stuck Return of Banks in Capital Market. M.A Dissertation, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran. (In Persian)
Hashemi, F.S. (2010). Effects Changes of Oil Price on Banks Profitability in Opec Countries. M.A Dissertation, Al-Zahra University, Tehran, Iran. (In Persian)
Hemmati, A.N., & Mohebi Nejad, S. (2009). Evaluation Impact of Macroeconomic Variables on Credit Risk of The Banks. Economic Research. 9(6), 33-59. (In Persian)
Hossein Zadeh, M. (2010). Studying Effect of Optimal Allocation Resources on Profitability of Commercial Banks Emphesizing to Giving Loans. M.A Dissertation, Ferdosi University, Mashhad, Iran. (In Persian)
Khosravan, S. (2010). Analysing Determinants of Bank System Performance at Globalization Space (Case of Private Banks). M.A Dissertation, Tarbayt Modares University, Tehran, Iran. (In Persian)
Latifi Azad, F. (2013). Studying Effective Factors on Profitability of Bank Maskan. M.A Dissertation, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran. (In Persian)
Liu, H., & Wilson, J.O.S. (2010). The Profitability of Banks in Japan. App1. Finance. Econ, 20(24), 1851-1866.
Prouhan, A. (2016). Study The Factors Affecting Profitability of Iran Banks. M.A Dissertation, Bojnourd University, Bojnourd. (In Persian)
Rashidi, M. (2009). The Relationship Between Ownership and Profitability of Banks in Iran (Case Study of Commercial Banks). M.A Dissertation, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran. (In Persian)
Rezaei, S. (2009). Analysing Strategic Factors of Declining Operational costs on Commercial Banks Profitability (Case of Bank Tejarat). M.A Dissertation, Payam Noor University, Tehran, Iran. (In Persian)
Shavalpour, S., & Ashari, E. (2013). Studying Impact of Credit Risk on Banks Profitability in Iran. Journal of Financial Research, 15(2), 229-246. (In Persian)
Sufian, F. (2009). Determinants of Bank Profitability in a Developing Economy: Empirical Evidence From The China Banking Sector. J.Asia-Pac.Bus, 10(4), 201-307.
Sufian, F., & Chong, R.R. (2008). Determinants of Bank Profitability in a Developing Economy: Empirical Evidence From Phillipines. Asian Acad. Manage. J. Account. Finance, 4(2), 91-112.
Sufian, F., & Habibullah, M.S .(2009). Bank Specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability: Empirical Evidence From The China Banking Sector. Front. Econ. China, 4(2), 274-291
Soltani Nasrabadi, M. (2010). Profitability of Banks and Advertising Spending: Case Study of Bank Sepah. M.A Dissertation, Al-Zahra University, Tehran, Iran. (In Persian)
Staikouras, C.K., & Wood, G.E. (2004). The Determinants of European Bank Profitability. Int. Bus. Econ. Res. J, 3(6), 57-68.
Taghavi, M., & Khodaei Valehzagherd, M. (2010). Evaluation and Offerring Proper Model for Diagnosing, Mesuring and Control of Financial Risks in Financial and Credit Institutions (Case Study: Bank Melat). Journal of Management Research, 21(86), 1-10. (In Persian)
Tan, Y. (2015). The Impacts of Risk and Competition on Bank Profitability in China. Journal of International and Financial Markets, Institutions and Money, (40),85-110
Tan, Y., & Floros, C. (2012). Bank Profitability and GDP Growth in China: a Note. J. Chin. Econ. Bus. Stud, 10(3), 267-273.
Valijan, A. (2013). Studying Impact Factors of Bank Specific and Macroeconomic Variables on Profitability of Iran Public and Private Banks. M.A Dissertation, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran. (In Persian)
Zargham Tabar, N. (2012). Study and Describing Effective Variables on Profitability of Banks in Iran Banking System for Commercial Banks (Case Study of Bank Saderat). M.A Dissertation, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran. (In Persian)
Zhang, J., Qu, B., & Wang, W. (2012). Bank Risk Taking, Efficiency and Law Enforcement: Evidence From Chinese City Commercial Banks. China Economic Review, 23(2), 284-295.