سیستم استنتاج نوروفازی برای معاملات بسامدبالا با استفاده از مدل مشاهده درون-روزانه

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این مقاله پیش‌بینی سری زمانی قیمت سکه برای انجام معاملات بسامدبالا است. بدین منظور، نوعی شبکه عصبی-فازی معرفی می‌شود که به کمک استدلال فازی و ترکیب آن با قابلیت شناسایی الگوی شبکه‌های عصبی پیش‌بینی‌هایی ارائه می‌دهد و بر مبنای پیش‌بینی‌ها، معاملات بسامدبالا انجام می‌شود. برای پالایش ورودی‌های غیرضروری در فرایند آموزش، نوعی مدل نوسان مبتنی بر رخداد، پیشنهاد و به انفیس متصل شده است. مدل‌های پژوهش با داده‌های قیمت سکه در بازه زمانی خرداد 1393 تا اردیبهشت 1395 آزمون شد. نتایج آزمون‌ها نشان می‌دهد بر اساس معیارهای نرخ موفقیت، عامل سود، نسبت بازدهی و نسبت شارپ، مدل نوسان‌پذیری مبتنی بر رخداد موجب می‌شود سیستم انفیس، ورودی‌های مناسب‌تری دریافت کند. همچنین، ترکیب انفیس با مدل نوسان مبتنی بر رخداد، برای پیش‌بینی و انجام معاملات بسامدبالا منجر به کسب نرخ موفقیت 69 درصدی می‌شود.
JEL: C32, C45, G15, G24
نحوه استناد به این مقاله : صالح آبادی، ع.، و فرازمند، س. (1396). سیستم استنتاج نوروفازی برای معاملات بسامدبالا با استفاده از مدل مشاهده درون-روزانه. فصلنامه مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، 2(1)، 80 - 97.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An ANFIS System for High Frequency Trading using Intraday Seasonality Observation Model

نویسندگان [English]

  • Ali Saleh Abadi 1
  • sajjad Farazmand 2
1 Assistant Prof., Finance Department, Imam Sadiq University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student. Financial Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main goal of this article is prediction of gold price time series. An ANFIS and its fuzzy reasoning combined with pattern recognition ability of NN is used for predicting and trading in high frequency. Taking volatility of financial time series into consideration has brought about the development of the Intraday Seasonality Observation Model. Models are examined with data from June 2014 to April 2016. This model allows us to observe specific events and seasonality’s in data and subsequently removes any unnecessary data. This volatility based model provides the ANFIS with more accurate inputs. Based profit factor, ROI, and Sharpe ratio the model has increased the overall performance of the system so that winning rate of the system reaches 69 percent.
JEL: C32, C45, G15, G24
How to cite this paper: Saleh Abadi, A., & Farazmand, S. (2017). An ANFIS system for High Frequency Trading using Intraday Seasonality Observation Model. Quarterly Journal of Risk Modeling and Financial Engineering, 2(1), 80 –97. (In Persian)

کلیدواژه‌ها [English]

  • ANFIS
  • Neuro-fuzzy network
  • Volatility Model
  • High-frequency trading (HFT)
دستپاک، م.، و رستگار، م. (1394). ارائه مدل معاملاتی با تکرار بالا در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، 4(15)، 89-109.
Araújo, R., Oliveira, a., & Meira, S. (2015). A Hybrid Model for High-frequency Stock Market Forecasting. Expert Systems with Applications, 42 (8), 4081–4096.
Atsalakis, G., & Valavanis, K. (2006). A Neuro-fuzzy Controller for Stock Market Forecasting. Working Paper, Technical University of Crete.
Atsalakis, G., & Valavanis, K. (2009). Forecasting Stock Market Short-term Trends using a Neuro-fuzzy Based Methodology. Expert Systems with Applications, 36(7), 10696–10707.
Baruník, J. Krehlík, T. (2016). Combining High Frequency Data with Non-linear Models for Forecasting Energy Market Volatility. Expert Systems with Applications, 55(1), 222–242.
Bauwens, C., Ben Omrane, L., & Giot, W. P. (2005). News Announcements, Market Activity and Volatility in the Euro/Dollar Foreign Exchange Market. Journal of International Money and Finance, 24(7), 1108—1125.
Brogaard, J., Hendershott, T., & Riordan, R. (2014). High-frequency Trading and price discovery. Review of Financial Studies, 27(8), 2267–2306.
Chen, S., Ying, L., & Pan., M. (2010). Forecasting Tourist Arrivals by using the Adaptive Network-based Fuzzy Inference System. Expert Systems with Applications, 37(2), 1185–1191.
Dastpak, M., Rastgar, M. (2014). Presenting of High-Frequency Trading System, Investment Knowledge, 4(15), 89-109. (In Persian)
Dash, R. Dash, P. (2016). A Hybrid Stock Trading Framework Integrating Technical Analysis with Machine Learning Techniques. The Journal of Finance and Data Science, 2(1), 42-57.
Dempster, M., Payne, T., Romahi, Y., & Thompson, G. (2001) Computational Learning Techniques for Intraday FX Trading using Popular Technical Indicators. IEEE Transactions on Neural Networks, 12(4), 744-754.
Dracogna, M., Gencay, R. U., Muller, U., & Olsen, R. (2001). An Introduction to High-Frequency Finance, Academic Press.
Gerlein, E. A., McGinnity, M., Belatreche, A., & Coleman, S. (2016). Evaluating Machine Learning Classification for Financial Trading: An Empirical Approach. Expert Systems with Applications, 54(1), 193-207.
Hull, J. (1998). Incorporating Volatility Updating into the Historical Simulation Method for VaR. Journal of Risk, 1(1), 19-25.
Jang, R. (1993). ANFIS: Adaptive Network-based Fuzzy Inference System, IEEE Transactions on Systems. Man and Cybernetics, 23(3), 665-685.
Kablan, A. (2009a). Adaptive Neuro Fuzzy Inference Systems for High Frequency Financial Trading and Forecasting. Proceedings of the Third International Conference on Advanced Engineering Computing and Applications in Sciences.
Kablan, A. (2009b). Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System for Financial Trading using Intraday Seasonality Observation Model. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 3(10), 1909-1918.
Kearns, M., Kulesza, A., & Nevmyvaka, Y. (2010). Empirical Limitations on High-frequency Trading Profitability. Journal of Trading, 5(4), 50–62.
Melin, M., Soto, P., Castillo, J. O., & Soria, J. (2012). A New Approach for Time Series Prediction using Ensembles of ANFIS Models. Expert Systems with Applications, 3(39), 3494–3506.
Murphy, J. (1988). Technical Analysis of Futures Markets. New York, N.Y.: New York Inst. of Finance.
Rechenthin, M., & Street, W. N. (2013). Using Conditional Probability to Identify Trendsin Intra-day High-frequency Equity Pricing. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 392(24), 6169–6188.
Sahin, S., Tolun, M., R., Hassanpour, R. (2012). Hybrid Expert Systems: A Survey of Current Approaches and Applications. Expert Systems with Applications, 39(4), 4609–4617.
Schulmeister, S. (2009). Profitability of Technical Stock Trading: Has it moved from Daily to Intraday Data? Review of Financial Economics, 18(4), 190–201.
Tsang, E. (2009). Forecasting - Where Computational Intelligence Meets the Stock Market. Frontiers of Computer Science in China, 1(3), 53–63.
Vella, V., & Lon, N. W. (2016). Improving Risk-adjusted Performance in High Frequency Trading using Interval Type-2 Fuzzy Logic. Expert Systems with Applications, 55(1), 70–86.
Vella, V. (2016). Improving risk-adjusted performance in high-frequency trading: the role of fuzzy logic systems. P.hd. Dissertation. Centre for Computational Finance and Economic Agents (CCFEA), University of Essex.
Wei, L.-Y., Cheng, C.-H., & Wu, H.-H. (2014). A Hybrid Anfis Based on N-period Moving Average Model to Forecast TAIEX Stock. Applied Soft Computing, 19(1), 86–92.
Zadeh, L. (1975). The Concept of a linguistic Variable and its Application to Approximate Reasoning – Part I. Information Sciences, 8(3), 199–249.
Zankova, E. (2016). High Frequency Financial Time Series Prediction: Machine Learning Approach. M.sc. Dissertation. Faculty of Science and Technology UiT the Arctic University of Norway.
Zhang, X., Hu, Y., Xie, K., Zhang, W., Su, L., & Liu, M. (2015). An Evolutionary Trend Reversion Model for Stock Trading Rule Discovery. Knowledge-Based Systems. 79(1), 27–35.