رفتار سرمایه‌گذاران و اثر چرخش ماه با استفاده از تحلیل‌های زمان-مکان-فرکانس (مطالعة موردی: بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استاد، گروه حسابداری، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

بی‌قاعدگی‌ها، رویداد و وقایعی هستند که نمی‌توان با تئوری غالب آن را توضیح داد. در مورد بازار سهام، بی‌قاعدگی‌ها در مواجهه با تئوری بازار کارآ قرار می‌گیرند به طوری که در صورت وجود الگوهای از پیش تعیین شده شرایط را برای استراتژی معاملة سهام با بازده‌های اضافی (بیش از مقدار ریسک معین) فراهم می‌آورد. از این‌رو در پژوهش حاضر به بررسی بی‌قاعدگی اثر چرخش ماه و اثر آن بر حجم معاملات سهام و نوسانات شاخص سهام در بورس اوراق بهادار تهران در بازة زمانی 1384 الی 1394 پرداخته شده است. برای بررسی این موضوع دو مدل طراحی شده و با استفاده از تحلیل‌های زمان-مکان-فرکانس (تبدیل ویولت پیوسته و تبدیل فوریة زمان-کوتاه) استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این مطلب است که بورس اوراق بهادار تهران ناکارا است و حجم معاملات سهام و نوسانات شاخص سهام در نیمة اول ماه تقویمی نسبت به نیمة دوم ماه تفاوت معناداری دارد. همچنین، نتایج حاکی از آن است که تنش بازار در نیمة اول ماه نسبت به نیمة دوم ماه تقویمی بیشتر است.
JEL: G11, G14
نحوه استناد به این مقاله : محمدی، س.، دستگیر، م.، و قنبری، م. (1396). رفتار سرمایه‌گذاران و اثر چرخش ماه با استفاده از تحلیل‌های زمان-مکان-فرکانس (مطالعة موردی: بورس اوراق بهادار تهران). فصلنامة مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، 2(2)، 242-262.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying Investors Behavior and Monthly Effect Using Time-space-frequency Analysis (Case Study: Tehran Stock Exchange)

نویسندگان [English]

  • Saman Mohammadi 1
  • Mosen Dastgir 2
  • Mehrdad Ghanbari 3
1 Assistant Prof, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Prof, Department of Accounting, Branch of Isfahan (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran
3 Assistant Prof, Department of Accounting, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Anomaly, are events and happening that cannot explain them with dominant theory. About the stock market, anomaly is placed in the face of efficient market theory, so that in the case of existing patterns predetermined provides conditions for stock trading strategy with excess returns (over a certain amount of risk). The aim of this study is to investigate the anomaly of Monthly Effect and its effect on stock trading volume and volatility of stock index on Tehran Stock Exchange in the period of 2005 to 2015. Two models are designed to investigate this issue and using space-time-frequency analysis (Continuous Wavelet Transform and Short-time Fourier Transforms) have been tested. The results obtained of models test of this study show that Tehran Stock Exchange is inefficient and stock trading volume and volatility of stock index in the first half of calendar month is different than the second half. The results also indicate that market tension in the first half of month is more than the second half of calendar month.
JEL: G11, G14
How to cite this paper: Dastkhan, H., & Shams Gharneh, N. (2017). Mohammadi, S., Dastgir, M., & Ghanbari, M. (2016). Studying Investors Behavior and Monthly Effect Using Time-Space-frequency Analysis (Case Study: Tehran Stock Exchange). Quarterly Journal of Risk Modeling and Financial Engineering, 2(2), 242–262. (In Persian)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market Anomaly
  • Monthly Effect
  • Behavioral Finance
  • Time-space-frequency Analysis
  • Market Tension
بهارمقدم، م.، و کوارائی، ط. (1391). ارتباط روزها و ماه‌های سال، متغیرهای کلان اقتصادی و بازدة سهام در بورس اوراق بهادار تهران. مجلة پیشرفت‌های حسابداری، 4(2)، 1-26.
راعی، ر.، و شیرزادی، س. (1387). بی‌قاعدگی‌های تقویمی و غیرتقویمی در بازارهای مالی. فصلنامة بورس اوراق بهادار، 1(1)، 101-132.
سلطانی‌فرد، ب. (1390). بی‌قاعدگی‌های تقویمی و تغییر در قیمت شرکت‌ها (در بورس اوراق بهادار تهران). مجلة مدیریت کسب و کار، 3(11)، 1-23.
Addison, P. S. (2002). The Illustrated Wavelet Transform Handbook-Introductory Theory and Applications in Science, Engineering, Medicine and Finance. United Kingdom, IEEE.
Abalala, T., & Sollis, R. (2015). The Saturday Effect: An Interesting Anomaly in the Saudi Stock Market. Applied Economics, 47(58), 6317-6330.
Ahmeda, M., Mahmooda, A. N., & Islam, M. R. (2016). A Survey of Anomaly Detection Techniques in Financial Domain. Future Generation Computer Systems, 55, 278–288.
Ariel, R. A. (1987). A Monthly Effect in Stock Returns. Journal of Financial Economics, 18(1), 161-174.
Bahar Moqaddam, M., & Kavaruee, T. (2013). The Relationship between Days of the Week and Months of the year, Macro Variables of Economic and Stock Return in Tehran Stock Exchange (TSE). Journal of Accounting Advance. 4(2), 1-26. (In Persian)
Fama, E. F., & K. R. French (2008). Dissecting Anomalies. Journal of finance, 63, 1653-1678.
Gouider, J. J., Amira, K., & Hmaid, A. (2015). Stock Market Anomalies: Case of Calendar Effects on the Tunisian Stock Market. Global Journal of Management and Business Research: B Economics and Commerce, 15(2), 26-37.