اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مجید قاسمی

اقتصاد رییس دانشگاه خاتم

khatam.ac.ir/en/content/president
jfermkhatam.ac.ir
+9889174004

سردبیر

احمد پویانفر

مالی مدیرگروه مالی دانشگاه خاتم

pouyanfar.ir
apouyanfargmail.com
+9889174175

مدیر داخلی

خدیجه حسنلو

مهندسی صنایع استادیار دانشگاه خاتم

khatam.ac.ir/teacher/basic/hassanlou
kh.hassanloukhatam.ac.ir
+17472297486

h-index: 2  

اعضای هیات تحریریه

سهیلا پروین

اقتصاد استاد دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/homepage/225300/?lang=fa-ir
s.parvinkhatam.ac.ir
+989123947137

رضا راعی

مالی استاد دانشگاه تهران

management.ut.ac.ir/fa/personDetail/73
raeireza1gmail.com
+989121096653

h-index: 5  

محمد جلوداری ممقانی

ریاضیات مالی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/9692683/
j_mamaghaniatu.ac.ir
+989121593391

محسن خوش طینت

حسابداری دانشیار دانشگاه خاتم

khatam.ac.ir/teacher/basic/khoshtinat
apouyanfargmail.com
+989121481720

حسن قالیباف اصل

مالی شرکتی دانشیار دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/ghalibafasl/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/tabid/7615/Default.aspx
ghalibafaslyahoo.com
+982166730781

شاپور محمدی

اقتصادسنجی مالی دانشیار دانشگاه تهران

management.ut.ac.ir/fa/personDetail/74
shmohammadigmail.com
+989121361912

h-index: 2  

احمد پویان فر

مالی استادیار دانشگاه خاتم

pouyanfar.ir
a.pouyanfarkhatam.ac.ir
+98۸۸۲۳۱۴۰۰

خدیجه حسنلو

مهندسی صنایع استادیار دانشگاه خاتم

khatam.ac.ir/teacher/basic/hassanlou
kh.hassanloukhatam.ac.ir
+17472297486

h-index: 2