نویسنده = احمد پویانفر
ارزش در معرض خطر درون‌روزی بر پایه مدل دیرش شرطی خودرگرسیو نامتقارن

دوره 2، شماره 3، مهر 1396، صفحه 278-296

احمد پویانفر؛ علی دمرلو ابهری


تخمین ارزش در معرض ریسک داده‌های درون‌روزی با رویکرد EVT-COPULA

دوره 1، شماره 2، دی 1395، صفحه 129-144

احمد پویانفر؛ سید حمید موسوی