اهداف و چشم انداز

هدف اصلی نشریه، انتشار نتایج یافته ها و پژوهش های علمی در  دو حوزه مهندسی مالی و مدلسازی ریسک می باشد. رویکرد نشریه تمرکز بر چاپ و انتشار پژوهش های کمی در حوزه های زیر می باشد:

 1. مدیریت دارایی- بدهی
 2. پیش بینی در بازارهای مالی
 3. استراتژی های معاملاتی و پوشش ریسک
 4. یادگیری ماشینی و مالی محاسباتی
 5. مالی عامل-محور
 6. معاملات الگوریتمی و پرفراوانی
 7. رتبه بندی اعتباری
 8. قیمت گذاری و پوشش ریسک مشتقه ها
 9. روش های عددی و شبیه سازی در مالی
 10. مدیریت و تحلیل ریسک مالی
 11. مدل های تصادفی در مالی
 12. ریسک سیستمیک
 13. ریسک در نهادهای مالی؛ اعتباری، عملیاتی، بازار و نقدینگی