کلیدواژه‌ها = ارزش درمعرض خطر درون‌روزی
ارزش در معرض خطر درون‌روزی بر پایه مدل دیرش شرطی خودرگرسیو نامتقارن

دوره 2، شماره 3، مهر 1396، صفحه 278-296

احمد پویانفر؛ علی دمرلو ابهری