اثر سرریز بازده و نوسانات صنایع مختلف بر روی یکدیگر

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه، شرکت مدیریت صنعت نکو

2 عضو هیات علمی گروه مهندسی مالی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مطالعه چگونگی اثرگذاری بازده و نوسانات یک بازار بر روی دیگر بازارها همواره از عواملی بوده که به مدیران سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی سبد سهام و انتخاب دارایی‌ها یاری رسانده است. سرریز بیانگر انتقال شوک‌ها به سایر بازارها و یا کشورها است فارغ از اینکه پیوندهای اساسی بین آن‌ها وجود داشته باشد. این پژوهش سعی دارد تا اثر سرریز بازده و نوسانات بین صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از داده‌های شاخص 6 صنعت در بازده زمانی مرداد 1390 تا اسفند 1394 بررسی نماید. با استفاده از مدل همبستگی شرطی پویا (Dynamic Conditional Correlation یا DCC) به بررسی اثر سرریز بازده و نوسانات پرداخته‌ایم. بر مبنای یافته‌های پژوهش درمی‌یابیم که بازده و نوسانات صنایع منتخب بر یکدیگر اثرگذار می‌باشند. برخی نتایج حاکی از آن است که صنعت مواد و محولات داروئی بیشترین میزان و صنعت فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای کمترن میزان اثرگذاری را بر سایر صنایع منتخب دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Return and Volatilities Spillover between Different Industries of Tehran Stocks’ Exchange

نویسندگان [English]

  • sepideh karami 1
  • Mohammadali Rastegar 2
1 Planning & Comtrol Project Expert/ NECO Industry Management Co.
2 Financial Engineering Department, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Investigating (studying) how return and volatility of one market impacts on other markets is one of the important factors that help portfolio managers to optimize their portfolios and select the best assets. This paper investigates the existence of spillover effect in Tehran Stock Exchange. Specifically, we study the return and volatility spillover effects between 6 indices from August 2011 to March 2016 and Dynamic conditional Correlation model (DCC) has been employed in our study. Based on the results of this research, we reveal that the return and volatility of selected industries are impacting on each other. Some results suggest that the Pharmaceutical Industry has the most impact and the oil products, coke and nuclear fuel industry has the least impact on other industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic Conditional Correlation (DCC)
  • industries of Bursia
  • return spillover
  • spillover
  • volatilities spillover