کلیدواژه‌ها = رژیم-متغیر
تعیین ترکیب بهینه دارایی‌ها: رویکرد ترکیبی مدل بلک-لیترمن و تغییرات رژیم‌ها

دوره 2، شماره 3، مهر 1396، صفحه 380-397

محمد مهدی موسوی؛ شهیره نادری؛ خدیجه حسنلو