موضوعات = روش های کمی، مالی محاسباتی و یادگیری ماشینی