رابطه جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازده بازار و ریسک سرمایه‌گذاران خرد

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه مالی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک انواع مختلفی از سرمایه‌گذاران وجود دارند که به اطلاعات متفاوتی تکیه می‌کنند، در نتیجه ارتباط میان جریان سرمایه و بازده بازار میان گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاران متفاوت است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر تبیین چگونگی ارتباط میان جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازده بازار بورس اوراق‌بهادار تهران براساس ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران صندوق‌های خرد و نهادی طی دوره زمانی 1387 تا 1396 است. به‌منظور بررسی این ارتباط از مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی و مدل رگرسیون به ظاهر نامرتبط برای نمونه‌ای شامل 101 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک در سهام استفاده‌ شده است. نتایج حاصل از نمونه صندوق‌های خرد حاکی از وجود معاملات بازخوردی است، به طوری‌که 1 درصد افزایش در بازده بازار سهام منجر به 84/2 درصد افزایش در جریان سرمایه در دوره‌های پس از آن می‌شود و این نشان‌دهنده وجود ریسک برای سرمایه‌گذاران خرد در کوتاه‌مدت است. در‌مقابل، شواهدی از ارتباط میان جریان سرمایه و بازده بازار برای نمونه صندوق‌های نهادی وجود ندارد. همچنین، هیچ شواهدی از این‌که جریان سرمایه، القاءکننده فشار قیمت در بازار سهام باشد، یافت نشد.
JEL: G10, G20, G23
نحوه استناد به این مقاله : نیکوسخن، م.، و اصولیان، م. (1396). رابطه جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازده بازار و ریسک سرمایه‌گذاران خرد. فصلنامه مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، 2(1)، 115 -132.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Funds Flow, Market Return and Retail Investors Risk

نویسندگان [English]

  • Mohammad Osoolian 1
  • Moien Nikusokhan 2
1 Assistant Prof., Finance Department, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Department of Financial Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

There are different types of investors in mutual fund market that rely on different information, therefore the relationship between fund flows and market returns is different among various groups of investors. The aim of this study is to explain how the relationship between equity fund flow and market returns of the Tehran Stock Exchange based on the risk-taking of retail and institutional fund investors during the period 1387 to 1396. We used ordinary least squares regression (OLS) and seemingly unrelated regression (SUR) models for a sample of 101 equity mutual fund. The results of the retail fund sample indicate that feedback trading; ie, 1 percent increase in stock market returns led to a 2.84 percent increase in fund flows and this indicates a risk for retail investors in the short-term. In contrast, there is a few evidence of a relation between fund flow and market returns for the institutional funds. Also, no evidence found about the flow to be Inducer price pressure in the stock market.
JEL: G10, G20, G23
How to cite this paper: Nikusokhan, M., & Osoolian, M. (2017). Funds Flow, Market Return and Retail Investors Risk. Quarterly Journal of Risk Modeling and Financial Engineering, 2(1), 115 –132. (In Persian)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock market return
  • Fund flows
  • Mutual Funds
  • Price pressure
  • Feedback trading
سعیدی، ع.، و سعیدی، ح. (1390). ارتباط بین جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازده بازار (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران). تحقیقات مالی، 13(39)، 35-56.
Barber, M.B., & Odean, T. (2012). Handbook of the Economics and Finance: The Behavior of Individual Investors (Chapter 22). North Holland: Elsevier.
Ben-Rephael, A., Kandel, S., & Wohl, A. (2011). The Price Pressure of Aggregate Mutual Fund Flows. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 46(2), 585-603.
Boyer, B., & Zheng, L. (2009). Investor Flows and Stock Market Returns. Journal of Empirical Finance, 16(1), 87-100.
De Long, J. B., Shleifer, A., Summers, L. H., & Waldmann, R. J. (1990a). Noise Trader Risk in Financial Markets. Journal of Political Economy, 98(4), 703-738.
De Long, J. B., Shleifer, A., Summers, L. H., & Waldmann, R. J. (1990b). Positive Feedback Investment Strategies and Destabilizing Rational Speculation. Journal of Finance, 45(2), 379-395.
Edelen, R. M., & Warner, J. B.(2001). Aggregate Price Effects of Institutional Trading: A Study of Mutual Fund Flow and Market Returns. Journal of Financial Economics, 59(2), 195-220.
Edwards, F. R., & Zhang, X. (1998). Mutual Funds and Stock and Bond Market Stability. Journal of Financial Services Research, 13(2), 257-282.
Hong, H. G., & Kacperczyk, M. T. (2009). The Price of Sin: The Effects of Social Norms on Markets, Journal of Financial Economics, 93(1), 15-36.      
Humphrey, J., Benson, K., & Brailsford, T. (2013). Do Fund Flow-Return Relations Depend on the Type of Investor? A Research. Journal of Accounting, Finance and Business Studies, 49(1), 34-45.
James, C., & Karceski, J. (2006). Investor Monitoring and Differences in Mutual Fund Performance. Journal of Banking and Finance, 30(10), 2787-2808.
Jinjarak, Y., Wongswan, J., & Zheng, H. (2011). International Fund Investment and Local Market Returns. Journal of Banking and Finance, 35(3), 572-587.
Kadiyala, P. (2004). Asset Allocation Decisions of Mutual Fund Investors. Financial Services Review, 13(1), 285-302.
Karceski, J. (2002). Returns-Chasing Behavior, Mutual Funds, and Beta’s Death. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 37(4), 559-594.
Keswani, A., & Stolin, D. (2008). Which Money is Smart? Mutual Fund Buys and Sells of Individual and Institutional Investors. Journal of Finance, 53(1), 85-118.
Oh, N. Y., & Parwada, J. T. (2007). Relations between Mutual Fund Flows and Stock Market Returns in Korea. Journal of International Financial Market, Institutions and Money, 17(2), 140-151.
Potter, M. E. (2000). Determinants of Aggregate Mutual Fund Flows. Journal of Business and Economic Studies, 6(2), 55-73.
Rakowski, D., & Wang, X. (2009). The Dynamics of Short-term Mutual Fund Flows and Returns: A Time-series and Cross-sectional Investigation. Journal of Banking and Finance, 33(11), 2102-2109.
Remolona, E. M., Kleiman, P. & Gruenstein, D. (1997). Market Returns and Mutual Fund Flows. Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review, 3(2), 33-52.
Saeedi, A., & Saeedi, H. (2012). Mutual Funds Cash Flow and Market Return: Evidences from TSE. Journal of Financial Research, 32(13), 35-65. (In Persian)
Ulku, N., & Weber, E. (2013). Identifying the Interaction between Stock Market Return and Trading Flows of Investor Types: Looking into the Day Using Daily Data. Journal of Banking and Finance, 37(8), 2733-2749.
Warther, V. A. (1995). Aggregate mutual fund flows and security returns. Journal of Financial Economics, 39(2), 209-235.