مدلسازی ریسک و مهندسی مالی (JFERM) - اهداف و چشم انداز