مدلسازی ریسک و مهندسی مالی (JFERM) - مقالات آماده انتشار